English | Dansk

American Express® Denmark
Regler for webstedet

 

icon

 

American Express Company, dennes datterselskaber og tilknyttede selskaber ('American Express') kræver, at alle besøgende på vores websted(er) på Internettet ('webstedet') overholder følgende regler og bestemmelser. Ved at gå ind på webstedet anerkender og accepterer du disse vilkår og betingelser.

 

Love og bestemmelser

 

Brugeradgang til og brug af webstedet sker med forbehold for alle gældende føderale, statslige og lokale love og bestemmelser.

 

Copyright/varemærker

 

De varemærker, logoer og servicemærker ("mærker"), der vises på webstedet, tilhører American Express og andre parter. Brugerne må ikke anvende nogen mærker til noget formål, herunder men ikke udelukkende som metatags på andre sider eller websteder på Internettet uden skriftlig tilladelse fra American Express eller en sådan tredjepart, der ejer mærkerne. Alle oplysninger og alt indhold, herunder alle software programmer, der er til rådighed på eller via webstedet ("Indhold") er beskyttet af copyright. Brugerne må ikke ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udgive, sælge, give i licens, skabe afledte produkter eller anvende noget indhold, der er til rådighed på eller via webstedet til erhvervsmæssige eller offentlige formål.

 

Hyperlinks

 

Dette websted kan indeholde et link til andre websteder ved at gøre det muligt for brugeren at forlade dette websted for at gå ind på tredjemands materiale eller ved at bringe tredjeparts materiale ind på denne side ved hjælp af "omvendte" hyperlinks og framing teknologien (et "websted med link til eller fra"). American Express har ingen adgang til at ændre, opdatere eller kontrollere indholdet på et websted med link hertil. At American Express har givet en link til et websted udgør ikke en anbefaling, autorisation, sponsorering eller tilknytning med hensyn til et sådant websted, dets ejere eller udbydere. Der er indbyggede risici ved at stole på, anvende eller hente alle oplysninger, der findes på internettet, og American Express anmoder dig om at sikre, at du forstår disse risici, før du stoler på, anvender eller henter sådanne oplysninger på et websted med link hertil eller herfra.

 

Ingen garantier

 

AIt indhold på dette websted leveres "som det er" uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke udelukkende, de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, adkomst, manglende krænkelse, sikkerhed eller nøjagtighed. 

 

American Express anbefaler ikke og er ikke ansvarlig for (a) nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen mening, rådgivning eller erklæring, der fremsættes gennem webstedet eller af nogen anden part end American Express. (b) noget indhold på websteder med links eller (c) funktioner eller pålidelighed for noget produkt eller nogen service, der findes pÅ et websted med links hertil eller herfra.

 

Bortset fra hvad der kræves i henhold til gældende lovgivning vedrørende forbrugerbeskyttelse, vil American Express under ingen omstændigheder hæfte for noget tab eller nogen skade, der skyldes, at en bruger stoler på oplysninger, der er indhentet via webstedet eller et websted med links hertil eller herfra, eller at brugeren stoler på et produkt eller en service, der er indhentet på et websted med link hertil eller herfra. Det er brugerens ansvar at vurdere nøjagtighed, fuldstændighed eller nytteværdi af enhver mening, rådgivning eller andet indhold, der er til rådighed via webstedet, eller som indhentes fra et websted med link hertil. Søg venligst råd hos eksperter, som det er relevant, vedrørende vurderingen af en specifik mening, rådgivning, produkt, service eller andet indhold.

 

Begrænsning af hæftelse for brug av websted or websteder med links hertil eller herfra

 

Oplysninger, software, produkter og beskrivelser af tjenesteydelser, der offentliggres på dette websted eller websteder, hvortil eller hvorfra der er links på dette websted, kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl, og American Express frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl. American Express garanterer eller lovser ikke, at indholdet pÅ dette websted er fuldstændigt eller ajourført. American Express er ikke forpligtet til at opdatere noget indhold pÅ webstedet. American Express kan ændre indholdet pÅ webstedet til enhver tid uden varsel. American Express kan til enhver tid foretage forbedringer eller ændringer på dette websted.

 

Du accepterer, at American Express, dennes tilknyttede selskaber og disses respektive funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller agenter ikke hæfter i henhold til aftalelovgivningen, civilt retsbrud, ansvar eller pÅ anden mÅde for nogen direkte, pønale, særlige skader, tilfældige eller indirekte skader (herunder men ikke udelukkende tabt fortjeneste, udgifter til at skaffe erstatningsservice eller tabte muligheder), der opstår pÅ grund af eller i forbindelse med brug af dette websted eller et websted, som det indeholder link til eller fra, eller med forsinkelse eller manglende mulighed for at anvende dette websted eller et websted, som det indeholder link til eller fra, også selv om American Express gøres opmærksom på muligheden for sådanne skader. Denne indskrænkning af hæftelsen omfatter, men er ikke begrænset til, videreførsel af eventuelle vira, der måtte inficere en brugers udstyr, fejl ved mekanisk eller elektronisk udstyr eller kommunikationslinier, telefon eller andre problemer med forbindelsen (f.eks. Hvis du ikke kan få adgang til din internetudbyder), uautoriseret adgang, tyveri, operatørfejl, strejker eller andre problemer på arbejdsmarkedet eller eventuel force majeure situation. American Express kan ikke garantere og garanterer ikke uafbrudt eller sikker adgang til dette websted.

 

Begrænsning af hæftelse for tjenesteydelser, der arrangeres via dette websted

 

Du accepterer, at American Express kun er agent for udbyderne af de tjenesteydelser, der stilles til rådighed via dette websted, herunder men ikke udelukkende rejseydelser. Alle krav vedrørende enhver mangel eller brud med hensyn til de tjenesteydelser, der tilbydes via dette websted, er begrænset til krav imod de eventuelle serviceudbydere. American Express frasiger sig herved enhver hæftelse, det være sig baseret pÅ aftaleret, civilt retsbrud, ansvar eller på anden måde, herunder uden begrænsning hæftelse for alle direkte, pønale, særlige skader, følgeskader, tilfældige eller indirekte skader, i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, der leveres af enhver fragtfører eller anden leverandør via dette websted, herunder men ikke udelukkende hæftelse for enhver handling, fejl, undladelse, personskade, tab, ulykke, forsinkelse eller uregelmæssighed, der måtte opstå på grund af fejl, forsømmelighed eller på anden måde fra en sådan fragtførers side, og du fritager herved American Express for enhver hæftelse med hensyn til samme.

 

Fortrolig behandling af brugerkommunikation

 

Bortset fra hvad der kræves i lovgivningen og i henhold til American Express erklæring om fortrolig behandling af brugernes oplysninger [Vis American Express Online Privacy Statement], vil American Express sørge for at behandle fortroligt enhver brugerkommunikation, der indeholder personlige brugeroplysninger, og som sendes direkte til American Express. Meddelelser, der anbringes af brugeren på en opslagstavle eller i et chat room, beskyttes ikke som fortrolige, og American Express kan anvende og give oplysninger, der er indeholdt i sådanne meddelelser (herunder ideer, koncepter, knowhow eller andre immaterielle rettigheder), til sit moderselskab, sine datterselskaber og tilknyttede selskaber til ethvert formål, og som det anses for hensigtsmæssigt af American Express.

 

Internetsider, hvortil og hvorfra der er links

 

American Express forbyder caching, uautoriserede hypertekst links til webstedet og framing af ethvert indhold, der er til rådighed via dette websted. American Express forbeholder sig ret til at deaktivere alle uautoriserede links eller frames og frasiger sig specifikt ethvert ansvar for det indhold, der er til rådighed på alle andre Internetsider, hvortil eller hvorfra der er links på dette websted. Adgang til alle andre Internetsider, hvortil eller hvorfra der er links på dette websted, sker for brugerens egen risiko.

 

Ingen investeringsrådgivning eller tilbud

 

Intet på webstedet udgør investeringsrådgivning, herunder American Express' registreringer hos Securities and Exchange Commission. American Express tilbyder kun investor-relaterede materialer til brugernes bekvemmelighed og information. Desuden udgør investor-relaterede materialer og andet indhold af dette websted ikke tilbud om at sælge eller afgivelse af et tilbud om at købe værdipapirer.

 

Fremtidsrettede oplysninger

 

Visse oplysninger på dette websted indeholder visse fremtidsrettede udtalelser, der er underlagt risici og usikkerhed og skal kun forstås som gældende for den dato, hvorpå de fremsættes. Ordene "tror", "forventer", "forudser", "optimistisk", "agter", "stræber efter", "vil" eller lignende udtryk har til hensigt at identificere fremtidsrettede udtalelser. Læserne advares mod at stole for meget på disse fremtidsrettede oplysninger, der kun vedrører forholdene på den dato, hvor de fremsættes. American Express påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremtidsrettede erklæringer. Vigtige faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra selskabets fremtidsrettede erklæringer, beskrives i American Express' periodiske rapporter, herunder den Årlige rapport på blanket 10-K, kvartalsrapporter på blanket 10-Q, der indsendes til Securities and Exchange Commission og den Årlige beretning til aktionærerne. Klik her for at se sådanne faktorer, der er indeholdt i American Express' seneste blanket 10-K.

 

Pressmeddelelser

 

Alle pressemeddelelser og andre materialer, der præsenteres eller frigives til den financielle verden, der findes på dette websted, var, efter American Express' bedste overbevisning, relevante og nøjagtige, da de blev udsendt. Oplysningerne kan imidlertid med tiden blive forældede, og du bør ikke stole på sådanne materialers fortsatte nøjagtighed ud over udsendelsesdatoen. American Express har intet ansvar for at opdatere nogen oplysninger, der er indeholdt i sådant materiale. Alle besøgende skal omhyggeligt kontrollere udstedelsesdatoerne for det materiale, der er indeholdt på webstedet.

 

Opslag [Anvendes i forbindelse med opslagstavler eller chat rooms på webstedet.]

 

American Express har ikke pligt til at gennemgå nogen meddelelser, oplysninger eller indhold ("opslag"), der slås op på webstedet af brugerne, og påtager sig intet ansvar eller hæftelse vedrørende sådanne opslag. Uanset ovenstående kan American Express fra tid til anden kontrollere opslagene på webstedet og kan nægte at acceptere og/eller fjerne eventuelle opslag, der indeholder:

 

  1. ulovligt, skadeligt, truende, groft, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, blasfemisk, afskyeligt, racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt materiale af enhver art, herunder men ikke udelukkende materiale, der opfordrer til en adfærd, der ville udgøre en strafbar handling, give anledning til civilt ansvar, eller som på anden måde overtræder en gældende lokal, statslig, national eller international lov.
  2. annoncer eller tilbud af enhver art. (bemærk - dette gælder ikke for websteder med opslagstavler, der indeholder rubrikannoncer.)
  3. meddelelser, der indsendes af brugere, der giver sig ud for at være andre end de er.
  4. personlige oplysninger som meddelelser, der opgiver telefonnumre, personnumre, kontonumre, adresser eller arbejdsgiverreferencer.
  5. meddelelser fra medarbejdere hos american express, der ikke har ret til at udtale sig, og som foregiver at tale på vegne af american express.meddelelser, der tilbyder uautoriseret downloading af oplysninger, der er omfattet af copyright, eller personlige oplysninger.
  6. flere meddelelser, der er anbragt i enkelte mapper af den samme bruger, og som gentager samme synspunkt.
  7. kædebreve af enhver art

 

Overførsel af personlinge data

 

[Bruges i forbindelse med websteder, via hvilke individuelle data vedrørende kortholder/kunder kan overføres.]

Brugeren anerkender og accepterer, at ved at give American Express personlige eller egne brugeroplysninger via dette websted, accepterer brugeren overførsel af sådanne personlige eller egne oplysninger over internationale grænser, som det er nødvendigt for at kunne bearbejde disse i henhold til American Express' generelle standardbetingelser.

 

Vis American Express Online Privacy Statement

 

Ændringer i regler og bestemmelser

 

American Express forbeholder sig ret til at revidere disse Regler og bestemmelser til enhver tid, og brugerne anses for underrettet om og bundet af alle ændringer i disse Regler og bestemmelser.

 

Overtrædelse af regler och bestemmelser

 

American Express forbeholder sig ret til at anvende alle retsmidler, der er til rådighed i henhold til lovgivningen og billighedsretten vedrørende overtrædelser af disse Regler og bestemmelser, herunder retten til at blokere adgangen fra en bestemt Internet adresse til webstedet.

 

Adgang til områder, der er beskyttet med password/sikre områder

 

Adgang til og brug af områder, der er beskyttet med password og/eller sikre områder på dette websted, er begrænset til kun at omfatte autoriserede brugere. Uautoriserede personer, der forsøger at få adgang til disse områder på webstedet, kan gøres til genstand for retsforfølgning.

 

Brug av Cookies

 

American Express forbeholder sig ret til at lagre oplysninger om en brugers computer i form af en "cookie" eller lignende fil med det formål at ændre webstedet, så det afspejler brugernes præferencer. American Express Internet Privacy Statement giver yderligere oplysninger om American Express' brug af cookies samt procedurer for deaktivering af cookies.

 

Vis American Express Online Privacy Statement

 

Digital millennium copyright act - underretning af American Express vedrørende påstået krænkelse af copyright

 

American Express har registreret en agent hos United States Copyright Office i henhold til vilkårene i Digital Millennium Copyright Act ("loven") og benytter sig af beskyttelsen i henhold til loven. American Express forbeholder sig ret til at fjerne ethvert indhold på webstedet, der hævdes at krænke en anden persons copyright. Meddelelser til American Express vedrørende påstand om krænkelse af copyright på webstedet skal rettes til American Express' General Counsel's Office Attn.: Technology Counsel på adressen technologies.group.counsel@aexp.com

 

Jusisdiktion/gældende lov

 

Brugere af American Express Danmark siderne underkaster sig de danske domstoles jurisdiktion.

Brug browserens "tilbage" knap til at komme tilbage til den foregående side.


AMERICAN EXPRESS

Copyright © 2021 American Express Company