Skip to Content
ث¹éزلأ،
Personal Business
English
กฎเกณฑ์และข้อบังคับ
เครื่องหมายการค้า
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับคุ้กกี้
วิธีการปฏิเสธการตอบรับอีเมล์
หลักการคุ้มครองข้อมูล
ถาม-ตอบเกี่ยวกับความปลอดภัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
การรักษาข้อมูลส่วนตัว
หลักการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

หลักการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (“หลักการ”) ต่อไปนี้ กำหนดแนวทางที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบริษัทสาขาที่บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเป็นเจ้าของทั้งหมดโดยตรงหรือโดยอ้อม (“อเมริกัน เอ็กซ์เพรส”) จะรวบรวม ใช้ เก็บ ให้ใช้ร่วมกัน ถ่ายโอน ลบทิ้ง หรือประมวลผลด้วยประการอื่น (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ถูกระบุรูปพรรณหรือสามารถระบุรูปพรรณได้ มาตรฐานของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดอยู่ในหลักการเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ทั่วโลกโดยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส โดยให้การคุ้มครองอย่างเพียงพอและต่อเนื่องสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในหลักการเหล่านี้ คำว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หมายถึงลูกค้าแต่ละบุคคลหรือพนักงาน ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และบุคคลอื่นใดที่ถูกเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และคำว่า “เรา” “ของเรา” และ “กลุ่มอเมริกัน เอ็กซ์เพรส” หมายถึงอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  • การเก็บรวบรวมเราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
  • การบอกกล่าวและการประมวลผลในกรณีที่ไม่มีความชัดแจ้งจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านต้องการหรือจากสภาพของความสัมพันธ์ของท่านกับเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลอย่างไรและบริษัทใดในกลุ่มอเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลดังกล่าว เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นธรรมและเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ท่านอนุญาต หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น นอกจากนั้น ท่านอาจปฏิเสธไม่ให้มีการประมวลผลในบางประเภทได้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง
  • ทางเลือกเราให้ทางเลือกแก่ลูกค้าที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองรวมอยู่หรือลบออกจากบัญชีรายชื่อที่ใช้ด้านการตลาดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด กรณีนี้จะรวมถึงการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรสและการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดำเนินการร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา แน่นอนว่าแต่ละธุรกิจของเราจะยังคงส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ลูกค้าเหล่านั้นได้รับจากธุรกิจดังกล่าวให้แก่ลูกค้าต่อไป
  • คุณภาพของข้อมูลเราใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการปฏิบัติของพนักงานที่กำหนดไว้เป็นอย่างดีเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรวดเร็วและอย่างถูกต้อง เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเกินกว่าความจำเป็น เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  • การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมุลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเฉพาะเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น เราอ้างอิงมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางการจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การทำลาย การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เรากำหนดให้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกับบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา
  • การใช้ข้อมูลร่วมกันเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบุคคลภายนอกเฉพาะในกรณีที่จำเป็นจะต้องจัดสินค้าหรือบริการให้แก่ท่าน หรือเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแห่งความสัมพันธ์ของเรากับท่าน ซึ่งเป็นกรณีที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตจากท่านแล้ว อันเป็นการเกี่ยวเนื่องกับความพยายามของเราที่จะลดกิจกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหรืออาชญากรรมหรือตามที่กฎหมายอนุญาต
  • ความเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลอย่างไรและสิทธิและการเยียวยาต่างๆ ที่ท่านมีภายใต้หลักการเหล่านี้ ท่านอาจสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บและประมวลผลเกี่ยวกับท่านโดยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านจะได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายในประเทศของท่านกำหนด โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งของการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล หากข้อมูลใดๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ท่านอาจร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้
  • การถ่ายโอนระหว่างประเทศในกรณีที่ไม่มีความชัดแจ้งจากผลิตภัณฑ์หรือบริการระหว่างประเทศที่ท่านต้องการหรือจากสภาพความสัมพันธ์ของท่านกับเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถ้าหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนออกนอกประเทศของท่านและจะดำเนินการให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยหลักการเหล่านี้โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปที่ใด
  • ภาระหน้าที่แต่ละบริษัทในกลุ่มอเมริกัน เอ็กซ์เพรสและพนักงานของบริษัทเหล่านั้นอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามหลักการเหล่านี้เท่านั้น เราได้ทำการฝึกอบรมและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักการนี้ของเรา พนักงานที่ฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้อาจถูกดำเนินการทางวินัยถึงขั้นเลิกจ้าง พนักงานต่างๆ ถูกคาดหวังให้รายงานการฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้และอาจกระทำได้โดยรายงานต่อผู้จัดการของพวกเขา ต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลด้านกฎระเบียบในหน่วยธุรกิจของพวกเขา ต่อแผนกกฎหมาย ต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านความเป็นส่วนตัว หรือต่อสำนักงานผู้ตรวจการ (Ombudsperson) ของบริษัท
  • ความรับผิดชอบท่านอาจบังคับใช้หลักการเหล่านี้ในประเทศของท่านต่อบริษัทใดๆ ในกลุ่มอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาบุคคลภายนอกจากหลักการเหล่านี้ หากท่านมีข้อร้องเรียนว่าเราได้ฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้และได้พยายามโดยสุจริตที่จะแก้ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านทางกระบวนการบริการลูกค้าของเราแล้วแต่ข้อร้องเรียนดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเราภายในระยะเวลาตามสมควร ท่านอาจบังคับใช้หลักการเหล่านี้กับเราได้ หากท่านยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลของท้องถิ่นและหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลพบว่าเราได้ฝ่าฝืนหลักการเหล่านี้จริง เราจะปฏิบัติตามผลการตรวจสอบของหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูล แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะโต้แย้งหรืออุทธรณ์ผลการตรวจสอบดังกล่าว หลักการเหล่านี้ไม่กระทบสิทธิใดๆ ที่ท่านมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจด้านการคุ้มครอบข้อมูลที่ใช้บังคับใดๆ หรือสัญญาประเภทอื่นใดที่ท่านอาจมีอยู่กับเรา

หลักการเหล่านี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งมีผลผูกพันบริษัททั้งหมดในกลุ่มอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ แต่ละบริษัทในกลุ่มอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมของตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะอย่างที่สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราที่ http://www.americanexpress.com/thailand/th/cust_svce/contactingus.shtml

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส