English | Polski

American Express®
Zasady ochrony i poufności danych

 

icon

Poniższe zasady ochrony i poufności danych („Zasady”) określają sposób, w jaki American Express Company oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio w pełni od niej zależne („American Express”) będą zbierać, wykorzystywać, przechowywać, udostępniać, przekazywać, usuwać lub w inny sposób przetwarzać (łącznie "przetwarzać") twoje dane osobowe. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Standardy ochrony danych osobowych określone w niniejszych Zasadach będą stosowane przez American Express na całym świecie i zapewnią wystarczającą i konsekwentną ochronę procesu przetwarzania twoich danych osobowych. W niniejszych Zasadach, słowa „ty” i „twoje” oznacza każdego klienta indywidualnego lub pracownika American Express oraz każdą inną osobę, której dane osobowe przetwarzamy, a „my”, „nas”, „nasze” oraz „Grupa American Express” oznacza American Express.

  1. Zbieranie danych: Będziemy zbierać wyłącznie potrzebne dane osobowe, w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

  2. Informowanie o przetwarzaniu: W przypadkach, gdy nie wynika to w sposób oczywisty z charakteru wymaganych produktów lub usług bądź twoich relacji z nami, poinformujemy cię w jaki sposób przetwarzane będą twoje dane osobowe i które spółki Grupy American Express będą odpowiedzialne za ich przetwarzanie. Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe w sposób uczciwy i wyłącznie do celów, o których cię poinformujemy, do celów na które wyraziłeś zgodę lub na które pozwala obowiązujące prawo. Dodatkowo możesz wyrazić sprzeciw wobec określonych rodzajów przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami.

  3. Wybór: Dajemy klientom możliwość dołączenia lub usunięcia danych osobowych z wykazów wykorzystywanych do celów marketingowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Obejmują one oferty produktów i usług American Express oraz oferty składane we współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Naturalnie każda z naszych linii biznesowych będzie kontynuować wysyłanie klientom informacji na temat już uzyskiwanych produktów i usług.

  4. Jakość danych: Korzystamy z odpowiednich technologii oraz z ściśle określonych procedur, aby przetwarzać dane osobowe szybko i dokładnie. Nie będziemy przechowywać twoich danych osobowych dłużej niż to będzie potrzebne, chyba że będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

  5. Bezpieczeństwo i poufność: Zachowamy poufność twoich danych osobowych i ograniczymy udostępnianie ich do osób, dla których są one niezbędne do prowadzenia działalności lub są uprawnione do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Korzystamy ze standardów branżowych i stosujemy adekwatne administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić twoje dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. Od stron trzecich upoważnionych przez nas do przetwarzania w naszym imieniu twoich danych osobowych również wymagamy stosowania zabezpieczeń zgodnych z tymi standardami.

  6. Udostępnianie danych: Udostępniamy twoje dane osobowe osobom trzecim tylko gdy jest to potrzebne, aby dostarczyć ci produkty lub wykonać usługi, lub gdy jest to elementem naszej wzajemnej relacji, po wcześniejszym poinformowaniu cię lub po otrzymaniu od ciebie zgody, w związku z naszymi działaniami na rzecz ograniczenia oszustw lub działalności kryminalnej, lub w zakresie określonym przepisami prawa.

  7. Otwartość i dostęp do danych: Na twoje żądanie przekażemy ci informacje o tym w jaki sposób przetwarzane są twoje dane oraz o przysługujących ci prawach na podstawie niniejszych Zasad. Możesz zadać pytanie o charakter twoich danych osobowych przechowywanych lub przetwarzanych przez American Express. Otrzymasz dostęp do danych zgodnie z przepisami obowiązującymi w twoim kraju, niezależnie od miejsca gdzie przetwarzane lub przechowywane są dane. Jeżeli którekolwiek dane są niedokładne lub niepełne, możesz zażądać ich poprawienia.

  8. Przekazywanie danych za granicę: Jeżeli w oczywisty sposób nie wynika to z wymaganych przez ciebie produktów lub usług o charakterze międzynarodowym, lub z charakteru twojej relacji z nami, poinformujemy cię czy twoje dane osobowe mogą zostać przekazane za granice twojego kraju i zagwarantujemy, że przekazanie takie zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Niezależnie od tego, gdzie zostaną przekazane twoje dane osobowe, podlegają one ochronie zgodnie z postanowieniami tych Zasad.

  9. Odpowiedzialność: Spółki z Grupy American Express oraz ich pracownicy mogą przetwarzać twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad. Prowadzimy szkolenia i weryfikację przestrzegania przez nas Zasad, a wobec pracowników naruszających Zasady mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, włącznie ze zwolnieniem z pracy. Od pracowników oczekuje się, że będą zgłaszali ewentualne naruszenia niniejszych Zasad swoim przełożonym, kierownikowi ds. zgodności, do departamentu prawnego, do Biura ds. Poufności Danych lub do Biura Rzecznika Praw w spółce.

  10. Konsekwencje: Jako umowny beneficjent niniejszych Zasad, możesz wyegzekwować stosowanie tych Zasad w swoim kraju od każdej spółki z Grupy American Express, która odpowiada za przetwarzanie twoich danych osobowych. Jeżeli wnosisz skargę dotyczącą naruszenia przez nas niniejszych Zasad i w dobrej wierze podjąłeś próbę rozstrzygnięcia skargi poprzez nasz proces obsługi klienta, lecz skarga nie została przez nas rozpatrzona w uzasadnionym terminie, to możesz wymóc na nas przestrzeganie tych Zasad. Jeżeli złożysz skargę w lokalnym urzędzie ds. ochrony danych osobowych i urząd ten ustali, że naruszyliśmy niniejsze Zasady, to uznamy ustalenia dokonane przez urząd ds. ochrony danych osobowych, zachowując jednakże prawo do zaskarżenia tych ustaleń lub do wniesienia apelacji w związku z nimi. Niniejsze Zasady nie wpływają na prawa jakie przysługują ci na mocy obowiązujących przepisów, na wymogi urzędu ds. ochrony danych osobowych ani na inne umowy zawarte między nami.

Niniejsze Zasady podkreślają nasze zaangażowanie w ochronę twoich danych osobowych. Zasady te są wiążące dla wszystkich spółek z Grupy American Express, co potwierdza nasze zaangażowanie w kwestię prywatności. Ponadto, każda spółka z Grupy American Express, która kontroluje dane osobowe, może mieć własne, dodatkowe zasady i praktyki dopasowane do określonych produktów i usług, zgodne z niniejszymi Zasadami.

 

Jeżeli masz pytania lub uwagi do Zasad, prosimy o kontakt pod numerem podanym na odwrocie karty.