Kontakta oss  |  
  |  
Principer för integritetsskydd
 

American Express Integritetsskydd på Internet
 
Att skydda våra kunders personuppgifter ser vi som en mycket viktig angelägenhet. Vi hoppas att följande principförklaring ger all information som du behöver om hur American Express samlar in, använder och skyddar uppgifterna som du skickar till oss via vår webbplats.

   
Säkerhet
 
Innan du kan skicka konfidentiella personuppgifter till oss på en webbplats för American Express, måste det först finnas en ”säker session” som upprättats med hjälp av tekniken Secure Socket Layer (SSL). För ytterligare information om SSL och hur personuppgifter skyddas vid överföring via Internet ber vi dig vänligen ta del av Vanliga frågor om säkerhet.
   
Insamling av Information
 


När du läser webbsidor på vår webbplats www.americanexpress.se och förutsatt att du inte registrerat dig för någon online tjänst, är du anonym. Dina personliga uppgifter – t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress – registreras inte. American Express använder emellertid så kallade cookies för att samla information om hur American Express webbsidor utnyttjas. Information om till vilken server din PC är kopplad, vilken typ av browser du använder och om du svarar på utlagd reklam, samlas och lagras gemensamt. Sådan information används i syfte att framta statistik beträffande utnyttjandefrekvensen av erbjudanden via annonser m.m. Skulle du önska ytterligare information om cookies, ber vi dig vänligen ta del av Om cookies.

 

Registrering för online produkter och tjänster
   
 

I syfte att kunna erbjuda dig särskilda produkter eller tjänster online, kan det hända att du ombeds att frivilligt uppge uppgifter om dig, såsom din e-postadress och kontonummer. Syftet kan t.ex. vara att använda uppgifterna för korrespondens, registrering, eller fakturakontroll, göra inköp eller delta i onlineundersökningar. Uppgifterna erfordras för att möjliggöra för oss att tillhandahålla till dig effektiva onlineprodukter och tjänster.

Om vi känner till att du är registrerad användare av American Express onlineservice, kan vi komma att kombinera information om hur du använder vår webbplats samt de produkter och tjänster som du använder tillsammans med annan online- och offlineinformation som vi har om dig som American Express-kund och information som du har överlämnat till oss ävensom information som är tillgänglig från externa källor, såsom kreditupplysningsföretag. Syftet härmed är att utnyttja sådan information för att kunna erbjuda dig relevanta online- och offlineerbjudanden samt genomföra uppdateringar av vår informationsbas. Vi använder även en s.k. cookie för att vår server skall kunna igenkänna dig som en registrerad American Express onlineanvändare när du besöker vår webbplats. Skulle du önska ytterligare information om cookies, ber vi dig vänligen ta del av Om cookies

 
Hur används Informationen?
 
Den information som vi fått del av från dig kommer vi att använda i syfte att bl.a. kunna erbjuda dig tjänster, säkerställa att vår fakturering sker korrekt, vidareutveckla vår service och för att informera dig om våra produkter och tjänster. Om vi från dig har erhållit din e-postadress eller om vi erhåller din e-postadress från någon annan källa, kan vi komma att sända erbjudanden till dig via e-post. Sådana erbjudanden kan basera sig på information som du tillhandahållit till oss (t.ex. ansökningshandlingar), uppgifter om var och hur kort utnyttjas samt undersökningar och information erhållen från andra externa källor såsom handels- eller marknadsorganisationer. Sådana erbjudanden via e-post kommer direkt från American Express.

I samband med att vi sänder e-postmeddelanden till dig, kan vi få möjlighet att erhålla information om din e-postadress, såsom om du kan läsa information i vissa programvaror, och utnyttja sådan information vid avsändandet av erbjudanden via e-post.

Vänligen notera att vi inte överlämnar din e-postadress till någon av våra samarbetspartners. Trots detta kan vi komma att sända erbjudanden till dig på uppdrag av våra samarbetspartners. Vänligen notera att om du utnyttjar något sådant erbjudande hänförligt till någon av American Express samarbetspartners och du därigenom blir kund till sådan samarbetspartner, kan sådan samarbetspartner oberoende av American Express komma att sända erbjudanden till dig. För det fall du inte skulle önska sådana erbjudanden i framtiden, måste du informera samarbetspartnerna därom.

Vår målsättning är att erbjuda sådana erbjudanden som vi tror kommer att passa mottagarna. Erbjudanden framtas och behandlas under noggrann övervakning, allt i avsikt att skydda våra kunders personuppgifter.

   
Avböjande av erbjudande via e-post
 
American Express erbjuder sina kunder ett enkelt sätt att avstå från att erhålla erbjudanden via e-post. Även om många av våra kunder förklarat att de uppskattar de erbjudanden som vi utsänder, respekterar vi möjligheten för dig att förklara att du avstår från sådana erbjudanden. Du äger därför när som helst rätt att begära att vi inte längre skall sända några sådana erbjudanden till dig. Detta sker genom att du besvarar ett e-posterbjudande och informerar oss om ditt önskemål. Samtliga erbjudanden via e-post som du erhåller från American Express kommer att innehålla information om hur du meddelar oss om att du i framtiden inte önskar sådana erbjudanden. Därutöver kommer du att äga möjlighet att löpande fastställa eller förändra dina val av e-posterbjudanden. Skulle du önska ytterligare information om hur detta går till, ber vi dig vänligen ta del av Fastställande av e-postpreferenser.
   
Barn och Minderåriga
 
American Express utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga, och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.
   
Principer för integritetsskydd
 


I linje med vårt långvariga arbete med att skydda konsumenternas integritet deltar American Express aktivt i pågående branscharbete med att skydda den enskildes integritet på Internet såväl som inom alla aspekter av elektronisk handel. För ytterligare information om American Express principer för Integritetsskydd såväl online som offline, vänligen ta del av American Express Principer för integritetsskydd Dessa American Express principer gäller för våra onlinekunder och anger hur vi skyddar våra kunders personuppgifter.

American Express principer för integritetsskydd gäller endast för American Express svenska kunder och svenska besökare av vår webbplats. Om du är en svensk kund och har frågor om American Express principer för integritetsskydd eller ditt konto, vänligen kontakta vår kundservice på det telefonnummer som anges i din faktura. Du kan också brevledes kontakta oss på adressen,
American Express
Kundservice
106 82 Stockholm.
Även andra American Express webbplatser gällande för andra marknader har integritetsskydd som motsvarar American Express principer för integritetsskydd för denna webbplats. För sådana andra webbplatser kan dock modifieringar komma att behöva ske för särskilda produkter eller tjänster eller för att överensstämma med lokala lagar och praxis.

   
Kundservice
 
Skulle du inte önska erhålla erbjudanden från American Express via brev eller telemarketingaktiviteter i Sverige, skulle du önska information om ditt konto eller skulle du ha någon annan fråga, ber vi dig vänligen att kontakta vår kundservice på det telefonnummer som anges i din faktura eller brevledes kontakta oss på adressen,
American Express
Kundservice
106 82 Stockholm.
   
Informationsbehandling och global överföring av personuppgifter
 
American Express tillhandahåller teknisk support och behandlar information inom sina världsomspännande webbplatser i USA, som är ett land som inte har samma omfattande lagstiftning beträffande personuppgifter som gäller för Sverige och övriga EU. American Express har trots detta vidtagit åtgärder i syfte att tillse att samma skydd för personuppgifter hänförliga till dig skall gälla i USA som i Sverige och övriga EU.
   
Tillgång till personuppgifter
 
Om du så begär äger du rätt att, i enlighet med gällande lag, få besked och information om personuppgifter som vi har lagrade hänförliga till dig. Skulle du anta att några personuppgifter hänförliga till dig inte är korrekta eller är ofullständiga, bör du skriftligen utan dröjsmål kontakta American Express Kundservice. Information som befinnes inte vara korrekt eller fullständig, kommer att omgående justeras.
   
Länkar till andra webbplatser
 
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats www.americanexpress.se till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.
   
Förändringar av American Express integritetsskydd på Internet - Sverige
 
Framtida förändringar av principerna för vårt integritetsskydd kommer här att anges så att du kan informera dig om sådana förändringar och att du därigenom kan välja hur vi skall utnyttja information om dig i marknadsföringssammanhang.

[an error occurred while processing this directive]