Regler för webbplats och webbplatstjänster
  

 

 

 

American Express Company, inklusive dotterbolag och filialer ("American Express"), förutsätter att alla användare av företagets webbplats(-er), webbtjänster, verktyg och applikationer ("Webbplats och -tjänster") förbinder sig till att följa följande villkor. Användandet av Webbplats och -tjänster anses innebära att besökaren förstår och accepterar dessa villkor. 

 

Lagstiftning och regelverk
För besök och användning av Webbplats och -tjänster gäller tillämplig lagstiftning på statlig och lokal nivå. 

 

Copyright och varumärken  
Varumärken, logotyper och övriga servicevarumärken ("Varumärken") som omnämns på Webbplatsen och -tjänsterna tillhör American Express eller andra företag. Det är förbjudet för användare att använda några av dessa Varumärken för något syfte, inklusive men ej begränsat till, användning som så kallade metatags på andra sidor eller platser på World Wide Web utan skriftligt tillstånd från American Express eller det tredjepartsföretag som äger Varumärket. All information och allt innehåll inklusive eventuell programkod som finns tillgänglig på eller via Webbplatsen och -tjänsterna ("Innehåll") är skyddad av upphovsrätt. Det är förbjudet för användare att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa derivativa arbeten eller använda något av innehållet som finns tillgängligt på eller via Webbplatsen och -tjänsterna vare sig för kommersiellt eller publikt bruk.   

 

Hyperlänkar
Webbplatsen och -tjänsterna kan visa eller innehålla länkar till andra webbplatser genom att tillåta användaren att lämna webbplatsen för att komma till tredje parts material eller genom att hämta tredje parts material till en online-tjänst genom sk. inversa hyperlänkar och ramteknik (”Länkad Webbplats”). American Express har inte behörigheten att ändra, uppdatera eller kontrollera innehållet på en Länkad Webbplats. Att American Express erbjuder en länk till en webbplats innebär inte att American Express skulle understöda, befullmäktiga, stöda eller samarbeta med webbplatsen, dess ägare eller den som erbjuder webbplatsen. Att lita på, använda och hämta information hittad på internet innebär en naturlig risk, och därför uppmanar American Express dig att försäkra dig om att du förstår dessa risker innan du litar på, använder eller hämtar information på en Länkad Webbplats.

 

Undantag från garantier 
Allt innehåll på den här Webbplatsen och -tjänsterna publiceras i befintligt skick utan garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstärkta, inklusive (men ej begränsat till) underförstådda garantier gällande gångbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, titel, icke-intrång, säkerhet eller tillförlitlighet. American Express bekräftar inte och kan inte hållas ansvarigt för riktigheten eller tillförlitligheten i någon uppfattning, rekommendation eller påstående som förmedlas via Webbplatsen och -tjänsterna från någon annan part än American Express. Förutom vad som krävs enligt gällande konsumentlagstiftning eller enligt annan tvingande lagstiftning, kan American Express under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon typ av förlust eller skada som orsakats av inhämtande av information från denna Webbplats och -tjänster, en Länkad Webbplats eller av en användares tilltro till någon produkt eller tjänst erhållen på en Länkad Webbplats. Användaren ansvarar för att bedöma om uppfattningar, råd eller annat innehåll som görs tillgängligt via webbplatsen är korrekt, fullständigt och användbart. Användare rekommenderas att kontakta professionella bedömare vid behov för att bedöma en specifik uppfattning, ett råd eller övrigt innehåll.  

 

Ansvarsbegränsning
gällande webbplatsen och länkade webbplatser American Express, dess dotterbolag och filialer, dessas respektive tjänstemän, direktörer, arbetstagare eller agenter är inte ansvariga, varken inom- eller utom-kontraktuellt, på grund av strikt ansvar eller på något annat sätt för någon indirekt, punitativ, särskild, medelbar eller följdskada (inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, kostnader för anskaffandet av en ersättande tjänst eller förlorade affärsmöjligheter) som uppstår genom eller i samband med användningen av Webbplatsen och –tjänsterna, en Länkad Webbplats,dröjsmål eller avbrott i användningen av dessa, även ifall risken för dylika skador har tillkänna gjorts American Express. Denna ansvarsbegränsning inkluderar, men är inte begränsad till, överförandet av virus som kan kontaminera användarens datautrustning, orsaka fel i mekanisk eller elektronisk apparatur eller i kommunikationslinjer, telefoner eller andra problem i
kommunikationen (t. ex. då användaren inte får kontakt med internettjäntsleverantören), oauktoriserat tillträde, stöld, operatörsfel, strejker, eller andra arbetskraftsproblem eller andra force majeure -händelser. American Express kan inte garantera och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker användning av Webbplatsen och -tjänsterna.  

 

Konfidentialitet för användarkommunikation 
Förutom vad som krävs enligt lagstiftning och i enlighet med American Express Sekretesspolicy Online kommer American Express att skydda all användarkommunikation som innehåller personlig användarinformation och som överförs direkt till American Express. Meddelanden som publicerats av användare på elektroniska anslagstavlor eller i chat-tjänster kommer inte att behandlas som konfidentiell information och American Express förbehåller sig rätten att använda och utnyttja information som ingår i sådana meddelanden (inklusive förslag, koncept, kunskap och annan intellektuell egendom) inom moderbolag, dotterbolag och filialer för alla typer av ändamål som bedöms lämpliga av American Express.  

 

Länkat Internet-material 
American Express förbjuder cachning av ej auktoriserade hypertextlänkar till Webbplatsen och -tjänsterna och ramhantering av Innehåll som gjorts tillgängligt via Webbplatsen och -tjänsterna. American Express förbehåller sig rätten att inaktivera ej auktoriserade länkar eller ramar, och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehåll som finns tillgängligt på alla andra Internet-platser som länkats till Webbplatsen och -tjänsterna. Tillträde till övriga Internet-platser som länkats till Webbplatsen och -tjänsterna sker på användarens eget ansvar.  

 

Meddelanden
För användning i samband med elektroniska anslagstavlor eller chat-tjänster på Webbplatsen och -tjänsterna har American Express under inga omständigheter skyldighet att granska meddelanden, information eller innehåll ("Meddelanden") som skickats till Webbplatsen och -tjänsterna från användare, och erkänner inget ansvar eller skyldigheter i förbindelse med sådana Meddelanden. Utan att detta kan anses inverka på ovanstående, kan American Express tidvis övervaka Meddelandena på Webbplatsen och -tjänsterna och kan även komma att neka och/eller ta bort Meddelanden med följande egenskaper: - Olagligt, kränkande, hotande, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, profanerande, hatfyllt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande material av något slag, inklusive, men ej begränsat till, material som kan uppmuntra till lagbrott, ge upphov till privaträttsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning. - Reklam eller värvningar av något slag. Anmärkning: Detta är inte tillämpligt för webbplatser med anslagstavlor som innehåller auktoriserad reklam. Meddelande att undvika:

  • Meddelanden från avsändare som tagit andras identitet. 
  • Personlig information, t.ex. meddelanden med telefonnummer, personnummer, kontonummer, adresser eller anställningsinformation.  
  • Meddelanden av anställda hos American Express som ej är auktoriserade talesmän, som uttalar sig å American Express vägnar. 
  • Meddelanden där någon erbjuds ladda ner ej auktoriserat upphovsrättsligt skyddad eller privat information. 
  • Mångfaldigade meddelanden i mappar från samma användare, med liknande innehåll. 
  • Alla slags kedjebrev.

 

Överföring av privata uppgifter 
Användaren kan härmed anses vara informerad om och accepterar att genom att förse American Express med privat eller personlig användarinformation via Webbplatsen och –tjänsterna. Därmed har användaren också godkänt att dessa uppgifter överförs över internationella gränser i den utsträckning som är nödvändig för att behandla informationen i enlighet med American Express standardrutiner.  

 

Ändringar av användingsvillkor 
American Express förbehåller sig rätten att revidera dessa användningsvillkor när som helst och användare ansvarar för att ta del av och är automatiskt bundna till eventuella förändringar i dessa användningsvillkor. Detta om ändringar meddelas i samband med förändringar i Webbplatsen och -tjänsterna. 

 

Överträdelse av användingsvillkor
American Express förbehåller sig rätten att söka gottgörelse i hela den utsträckning som lagen tillåter vid överträdelser av dessa regler och föreskrifter, inklusive rätten att neka tillträde från vissa IP-adresser till Webbplatsen och -tjänsterna.  Tillgång till lösenordsskyddade/säkra områden Tillgång till och användning av lösenordsskyddade och/eller säkra områden på Webbplatsen och -tjänsterna är begränsad till auktoriserade användare. Ej auktoriserade besökare som försöker få tillgång till dessa områden på Webbplatsen och -tjänsterna riskerar att åtalas. 

 

Användning av cookie-filer 
American Express förbehåller sig rätten att lagra information på användarens dator i form av en cookie-fil eller liknande i avsikt att modifiera Webbplatsen och -tjänsterna enligt användarens preferenser. American Express Sekretesspolicy på Internet innehåller kompletterande information om hur American Express använder cookie-filer, samt vilka procedurer som kan användas för att inaktivera dessa.   

 

Digital Millenium Copyright Act - notifiering till American Express Avseende Befarat UPPHOVSRÄTTSLIGT intrång 
American Express har registrerat en agent på United States Copyright Office i enlighet med villkoren i Digital Millennium Copyright Act ("Lag") och använder sig av skyddsåtgärderna i denna lag. American Express förbehåller sig rätten att ta bort eventuellt Innehåll på Webbplatsen och -tjänsterna som kan befaras innebära intrång i någon annan persons upphovsrätt. Anmärkningar till American Express gällande intrång i upphovsrätt på Webbplatsen och -tjänsterna skall ställas till American Express General Counsel's Office Attn.: Technology Counsel på technologies.group.counsel@aexp.com.  

 

Juridisk/gällande lagstiftning 
För användare på American Express sidor i Sverige tillämpas svensk lagstiftning och webbplatsen lyder under svensk lag.   

 

Varumärken

Varumärken, logotyper och övriga servicevarumärken ("Varumärken") som omnämns på Webbplatsen och -tjänsterna tillhör American Express eller andra företag. Det är förbjudet för användare att använda några av dessa Varumärken för något syfte, inklusive men ej begränsat till, användning som så kallade metatags på andra sidor eller platser på World Wide Web utan skriftligt tillstånd från American Express eller det tredjepartsföretag som äger Varumärket. 

AMERICAN EXPRESS Box Logo 

AMERICAN EXPRESS Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE EXECUTIVE Card Design 

AMERICAN EXPRESS CORPORATE PURCHASING Card Design 

AMERICAN EXPRESS GOVERNMENT Card Design 

AMERICAN EXPRESS SENIOR Card Design 

AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque Design 

AMERICAN EXPRESS Travelers Cheque for Two Design 

AMERICAN EXPRESS WORLD SERVICE & Design 

AMEX 

CENTURION 

CHEQUES FOR TWO 

CORPORATELINK 

DATAMEX 

do more

DO YOU KNOW ME? 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT IT 

DON'T LEAVE HOME PAGES WITHOUT IT 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT THEM 

DON'T LEAVE HOME WITHOUT US 

EMPRESS 

EXPRESSNET 

FOOD & WINE 

Gladiator Head 

GLOBAL ASSIST HOTLINE 

Gold Card Design 

IDS 

MEMBERSHIP B@NKING

MEMBERSHIP REWARDS 

OPTIMA 

OPTIMA Card Design 

OPTIMA TRUE GRACE 

OPTIMA TRUE GRACE Card Design 

PHONE FUNDS 

PLATINUM CARD  

PLATINUM Card Design 

PRIVILIGED ASSETS 

REWARDS MANAGER 

SIGN & TRAVEL 

SKYGUIDE 

SMARTDATA 

SMARTPARTNERS 

SMARTSOURCE 

SMARTSTART 

TRAVEL & LEISURE 

TRAVEL IMPRESSIONS 

TRUE GRACE 

TRUE GRACE Card Design 

Wall Street Wise. Main Street Smart. 

YOUR COMPANY

 

 

American Express

Mars 2018