นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

วันที่มีผลบังคับใช้: มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ชุดหลักการในการคุ้มครองข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล ทั่วโลกของเรา ได้สรุปการยึดมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าทั้งหมดของเรา

 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบนระบบออนไลน์ฉบับนี้ ได้สรุปถึงข้อมูลที่เรารวบรวมจากทางออนไลน์ เหตุผลในการรวบรวมข้อมูล และวิธีการที่เราเข้าถึง ใช้ เปิดเผยและปกป้องข้อมูลนั้น   นโยบายยังรวมถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากทางออนไลน์ผ่าน

 

  • บริการออนไลน์ที่เราดำเนินการ เช่น เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา 
  • บริการหรือเนื้อหาที่เราให้กับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น การสื่อสารออนไลน์ หน้าโซเชียลมีเดีย แอพลิเคชั่นผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง และโฆษณาแบบดิจิทัล 
  • บริการหรือเนื้อหาอื่นทั้งหมดที่เชื่อมโยงหรืออ้างอิงถึงคำชี้แจงนี้  

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรามิได้มุ่งให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลที่เป็นผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 20 ปีและยังมิได้สมรสตามกฎหมาย) ผู้ไร้ความสามารถ และ/หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย และไม่เจตนาที่จะเก็บข้อมูล หรือทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์กับกลุ่มเจ้าของข้อมูลดังกล่าว หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวต้องอาศัยความยินยอม เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลเหล่านี้จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าว และ/หรือผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของเจ้าของข้อมูล (แล้วแต่กรณี)

 

บางอย่างที่ท่านควรทราบ

 

เราอาจให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับท่านถึงวิธีที่เราให้ข้อมูล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้ ในกรณีนี้ เราจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงหรือการแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เช่น เนื้อหาที่แจ้งไว้ในใบสมัคร  ใช้บัตรจะรวมรายละเอียดที่เจาะจงเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลผูกมัดกับบัตรของท่าน 

 

การให้บริการโดยบุคคลที่สาม เช่น เว็บไซต์ของโซเชียลมีเดีย มีคำนิยามเพิ่มเติมที่อธิบายวิธีการที่บุคคลที่สาม จัดการข้อมูล ของท่าน โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนคำนิยามของบริการออนไลน์ใด ๆ ที่ท่านใช้ เพื่อความปลอดภัยของท่าน