Česky | English

American Express®
Právní ustanovení

 

icon

Červen, 2020

 

Právní podmínky pro užití webové stránky American Express, spol. s r.o., umístěné na Internetu na adrese www.americanexpress.cz (dále jen „Podmínky")

 

American Express, spol. s r.o., (dále jen „American Express") požaduje od návštěvníků své webové stránky umístěné na Internetu (dále jen „Stránka") dodržování těchto Podmínek. Vstupem na Stránku potvrzujete, že jste se s Podmínkami seznámil/a a souhlasíte s nimi.

 

Právní předpisy

 

Přístup uživatele na Stránku a její užívání je upraveno příslušnými právními předpisy a těmito Podmínkami.

 

Autorská práva/Ochranné známky

 

Ochranné známky, loga a servisní známky (dále jen „Známky“) zobrazené na Stránce a práva jejich užívání jsou majetkem American Express a dalších smluvních stran. Použití jakékoli Známky včetně jejich použití ve formě „metatags" k jakémukoliv účelu je bez předchozího písemného souhlasu American Express nebo příslušné třetí strany vlastnící Známku všem uživatelům Stránky zakázáno. Veškeré informace a obsah včetně všech softwarových programů dostupných na Stránce (dále jen „Obsah“) jsou chráněnými právy duševního vlastnictví. Uživatelům je zakázáno Obsah jakkoliv upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, prodávat, poskytovat k němu licenci, vytvářet na jeho podkladě nepůvodní dílo či jakkoliv jinak užívat ke komerčním a veřejným účelům.

 

Vymezení odpovědnosti

 

VEŠKERÝ OBSAH STRÁNKY JE POSKYTOVÁN V TAKOVÉ PODOBĚ, „JAK JE PREZENTOVÁN" SMLUVNÍMI STRANAMI BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK. AMERICAN EXPRESS NEODPOVÍDÁ ZA NÁZORY, RADY ČI STANOVISKA PŘEDKLÁDANÁ JINÝMI STRANAMI PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEJICH PŘESNOST ČI SPOLEHLIVOST. JE NA UŽIVATELI, ABY SÁM ZHODNOTIL PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO UŽITEČNOST JAKÉHOKOLIV NÁZORU, RADY NEBO JINÉHO OBSAHU PŘÍSTUPNÉHO NA STRÁNCE. JE-LI TO ŽÁDOUCÍ, PORAĎTE SE PŘI VYHODNOCENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZORU, RADY ČI JINÉHO OBSAHU S ODBORNÍKY. AMERICAN EXPRESS NESE ODPOVĚDNOST POUZE ZA ŠKODY VZNIKLÉ PORUŠENÍM POVINNOSTÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM NEBO UŽÍVÁNÍM STRÁNKY.

 

Ochrana důvěrné komunikace s uživatelem

 

American Express udržuje a považuje veškerou komunikací obsahující osobní údaje uživatele a přenášenou přímo společností American Express za důvěrnou, v souladu s právními předpisy a svými Zásadami American Express pro ochranu údajů a zachovávání soukromí s výjimkami stanovenými právními předpisy a těmito Podmínkami.

 

Sdělení zveřejněná uživatelem prostřednictvím diskusních fór nejsou pokládána za důvěrné informace. American Express je oprávněna na základě vlastního uvážení použít a zpřístupnit informace obsažené v kterémkoliv sdělení diskusního fóra svým mateřským a dceřiným společnostem a pobočkám s výjimkou informací chráněných právními předpisy.

 

Propojené webové stránky

 

American Express zakazuje caching (dočasné ukládání na harddisk), neautorizované hypertextové odkazy na Stránku a jakékoliv propojování s Obsahem přístupným na Stránce. American Express má právo na zablokování jakýchkoliv neautorizovaných odkazů či propojení a nenese odpovědnost za Obsah přístupný na jiných webových stránkách propojených se Stránkou. Na jakoukoliv webovou stránku, jež je se Stránkou propojena, uživatel vstupuje na vlastní riziko.

 

Sdělení

 

(Pro použití v souvislosti s prostorem vymezeným pro sdělení a diskusní fóra na Stránce) American Express není povinna kontrolovat veškerá sdělení, informace či obsah (dále jen „Sdělení“) zveřejněná uživateli na Stránce a za tato nenese odpovědnost. American Express má právo sdělení na Stránce kontrolovat a omezit jejich přijetí a/nebo odstranit Sdělení (a/nebo jejich části), která obsahují: jakékoliv informace či materiály, jež porušují jakékoliv právní předpisy; jakékoliv škodlivé, výhrůžné, hanlivé, trýznivé, urážlivé, vulgární, nemravné, hrubé, nenávistné, rasově, etnicky či podobně nepřípustné materiály; materiály, jež navádějí k trestnému činu či přestupku; reklamy a propagace všeho druhu (Poznámka: Toto se netýká podsekcí Stránky, jejichž prostor je vymezený pro sdělení obsahující inzerci); sdělení zveřejněná uživateli, která personifikují jinou osobu, osobní údaje, např. telefonní číslo, číslo bankovního účtu, adresu bydliště, posudek zaměstnavatele na zaměstnance apod.; jakákoli sdělení zaměstnanců American Express, kteří vystupují jménem American Express, aniž by k tomu byli oprávněni, sdělení nabízející ke stažení neautorizované produkty, chráněné právními přepisy (zejména autorským zákonem) nebo představující důvěrné informace; opakovaná sdělení umístěná v jednotlivých sekcích stejným uživatelem se shodným obsahem, řetězové dopisy všeho druhu.

 

Změny Podmínek

 

American Express je oprávněna kdykoliv měnit jakékoli ustanovení těchto Podmínek s tím, že bude o těchto změnách informovat své uživatele.

 

Porušení Podmínek

 

American Express má právo využít veškerých zákonných prostředků, včetně práva na zablokování přístupu na Stránku z konkrétní internetové adresy, v případě porušení právních předpisů.

 

Přístup do heslem chráněných/zabezpečených prostor

 

Přístup do heslem chráněných/zabezpečených prostor a/nebo jejich užívání je vyhrazeno pouze pro oprávněné uživatele. Neoprávněné pokusy jednotlivců o přístup do těchto prostor Stránky se mohou stát předmětem postihu dle právního předpisu.

 

Užívání souborů „COOKIE“

 

American Express si vyhrazuje právo ukládat informace formou „cookie" či jinou podobnou formou v počítači uživatele za účelem úpravy Stránky ve snaze vyhovět preferencím uživatele. Ustanovení American Express o ochraně osobních údajů na internetu obsahují další informace ohledně používání cookies včetně postupů, jež použití cookies zabraňují, a to v sekci nazvanou „Co jsou Cookies?“.

 

Rozhodné právo/Jurisdikce

 

Tato Stránka se řídí příslušnými právními předpisy České republiky (zejména autorským zákonem, právními předpisy na ochranu osobních údajů a občanským zákoníkem). V případě sporu je příslušný k rozhodování soud České republiky. K návratu na předchozí stranu použijte tlačítka.