Česky | English

Zásady American Express®
pro ochranu údajů a zachovávání soukromí

 

icon

Následující Zásady American Express pro ochranu údajů a zachovávání soukromí („Zásady“) vymezují způsob, jakým American Express Company a jí řízené společnosti v koncernu („American Express“) budou shromažďovat, používat, uchovávat, sdílet, šířit, mazat nebo jinak zpracovávat (společně jen „zpracovávat“) Vaše osobní údaje. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. Úroveň ochrany osobních údajů stanovenou těmito Zásadami bude American Express dodržovat celosvětově, přičemž bude při zpracovávání Vašich osobních údajů zajišťovat odpovídající a důslednou ochranu. V těchto Zásadách znamená „Vy“ a „Vaše“ jakéhokoli jednotlivého zákazníka nebo zaměstnance American Express a jakoukoli jinou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje zpracováváme, a „my“, „nás“, „naše“ a „Skupina American Express“ znamená American Express.

  1. Shromažďování: Budeme shromažďovat pouze nezbytné osobní údaje a přitom budeme postupovat zákonným způsobem a korektně.

  2. Upozornění a zpracovávání: Pokud to není zřejmé z Vámi požadovaných produktů nebo služeb nebo z povahy Vašeho vztahu vůči nám, vysvětlíme Vám, jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány a které společnosti v rámci Skupiny American Express za toto zpracovávání údajů odpovídají. Budeme Vaše osobní údaje zpracovávat korektně a pouze pro ty účely, které jsme Vám sdělili, a pro účely, se kterými jste souhlasili nebo pro účely přípustné podle platných právních předpisů. Kromě toho můžete vznášet námitky vůči určitým typům zpracovávání tak, jak to výslovně připouští platné právní předpisy.

  3. Možnost volby: V souladu s platnými právními předpisy mají naši zákazníci možnost volby, zda jejich osobní údaje budou zařazeny do databází určených pro marketing nebo zda budou z těchto databází vyřazeny. Marketing zahrnuje nabídky produktů a služeb ze strany American Express a nabídky učiněné ve spojení s našimi obchodními partnery. Každý z našich podniků bude samozřejmě i nadále zasílat zákazníkům informace o produktech a službách, které od tohoto podniku přijímají.

  4. Kvalita údajů:: Používáme odpovídající technická zařízení a máme dobře zavedené postupy pro zaměstnance, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali rychle a přesně. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné, s výjimkami předepsanými platnými právními předpisy.

  5. Zabezpečení a mlčenlivost: O Vašich osobních údajích budeme zachovávat mlčenlivost a přístup k nim budou mít pouze ti, kdo je nezbytně potřebují k plnění svých pracovních povinností, ledaže platné právní předpisy připouští jinak. Postupujeme v souladu s odvětvovými standardy a máme zavedena odpovídající administrativní a technická opatření a opatření k zajištění fyzické ochrany Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zničením, zpracováním, pozměněním nebo únikem. Od třetích osob, které pověříme, aby Vaše osobní údaje zpracovávaly za nás, vyžadujeme, aby přijaly opatření k ochraně údajů v souladu s odvětvovými standardy.

  6. Sdílení údajů: Vaše osobní údaje se třetími osobami sdílíme pouze v případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám poskytli produkty nebo služby, nebo kdy to plyne z povahy našeho vzájemného vztahu, v případech, kdy jsme Vás předem o sdílení informovali, nebo kdy jste s tímto sdílením souhlasili, v souvislosti s naší snahou o zamezení podvodného jednání nebo trestné činnosti, nebo v případech přípustných podle zákona.

  7. Otevřenost a přístup k údajům: Na Vaši žádost Vás budeme informovat o tom, jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány, a o právech a právních prostředcích nápravy, které Vám náleží podle těchto Zásad. Můžete vznášet dotazy ohledně povahy Vašich osobních údajů, které American Express uchovává nebo zpracovává. Budete mít přístup k údajům v rozsahu požadovaném zákony Vaší země, bez ohledu na lokalitu, v níž jsou dané údaje zpracovávány a uchovávány. Budou-li některé údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu.

  8. Předávání osobních údajů do zahraničí: Pokud to z Vámi požadovaných mezinárodních produktů nebo služeb nebo z Vašeho vztahu vůči nám není patrné, budeme Vás informovat, pokud by Vaše osobní údaje měly být předány do zahraničí, a zajistíme, aby toto předání proběhlo výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny podle těchto Zásad bez ohledu na to, kam se předávají.

  9. Povinnosti: Každá společnost v rámci Skupiny American Express a její zaměstnanci mohou Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s těmito Zásadami. Pořádáme školení a kontrolujeme, jak dodržujeme tyto Zásady. Zaměstnanci, kteří tyto Zásady poruší, mohou být disciplinárně potrestáni, dokonce s nimi může být rozvázán pracovní poměr. Od zaměstnanců se očekává, že budou porušení těchto Zásad ohlašovat s tím, že porušení mohou ohlásit svým nadřízeným, compliance pracovníkovi své obchodní jednotky, právnímu oddělení, kanceláři na ochranu soukromí (Privacy Office) nebo firemní kanceláři ombudsmana.

  10. Odpovědnost: Jakožto třetí osoba, v jejíž prospěch byly tyto Zásady stanoveny, můžete vymáhat jejich dodržování ve své zemi vůči kterékoli společnosti ze Skupiny American Express, která odpovídá za Vaše osobní údaje. Pokud si budete stěžovat na porušení těchto Zásad z naší strany a pokusíte se v dobré víře tuto stížnost vyřídit prostřednictvím oddělení zákaznických služeb, avšak my tuto stížnost v přiměřené lhůtě nevyřídíme, můžete vůči nám vymáhat dodržování těchto Zásad. Pokud podáte stížnost k Vašemu místnímu Úřadu pro ochranu osobních údajů a tento orgán dojde k závěru, že jsme tyto Zásady porušili, budeme se řídit závěry tohoto orgánu, avšak vyhrazujeme si právo tyto závěry napadnout nebo se proti nim odvolat. Tyto Zásady neovlivňují jakákoli práva, která Vám plynou z platných právních předpisů, ani práva, která máte na základě požadavků jakéhokoli příslušného Úřadu na ochranu osobních údajů nebo na základě jakéhokoli typu smlouvy, kterou máte s námi případně uzavřenou.


Tyto Zásady zdůrazňují náš závazek chránit Vaše osobní údaje. Jsou závazné pro všechny společnosti ze Skupiny American Express a jsou projevem našeho závazku chránit Vaše soukromí. Kromě toho každá společnost v rámci Skupiny American Express, která osobní údaje uchovává, může mít svá vlastní pravidla a postupy pro určité produkty nebo služby, které musí být v souladu s těmito Zásadami.

 

S případnými dotazy nebo připomínkami ohledně těchto Zásad, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle, které je uvedeno na zadní straně vaší karty.