American Express

Sekretesspolicy

Vi på American Express värnar om din
integritet.

Sekretesspolicy

Vi på American Express värnar om din integritet. Vi vill att du ska veta hur vi kan samla in, använda, dela och lagra uppgifter om dig, och vilka val du har. 
När vi tillhandahåller produkter eller tjänster från American Express till dig kan vi också ge dig viss ytterligare information om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Om du har någon av våra produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon annan än American Express (t.ex. ett Kort som utfärdats av en bank som vi samarbetar med) bör du läsa den produktens eller tjänstens sekretesspolicy, eller kontakta produkt- eller tjänsteleverantören om du vill veta mer om deras sekretessrutiner.


Denna se
kretesspolicy online gäller för American Express webbplatser, onlineapplikationer på smarttelefoner, surfplattor och andra mobila enheter (appar) samt din användning av eller tillgång till någon av våra onlinetjänster eller innehåll som länkar till denna policy. Den gäller inte på webbplatser som har en egen sekretesspolicy, t.ex. webbplatsen för American Express Network, amexnetwork.com.


Vilka uppgifter omfattar denna sekretesspolicy online?
Denna sekretesspolicy online beskriver hur vi (och våra tjänsteleverantörer) får samla in, använda, dela och lagra uppgifter som vi får om dig online. Vi samlar in onlineinformation om du 

 • besöker eller använder våra webbplatser eller appar 
 • får eller svarar på elektroniska meddelanden från oss 
 • ser eller klickar på våra annonser eller annat onlineinnehåll och 
 • interagerar med oss genom sociala mediers webbplatser och andra webbplatser och appar
Våra webbplatser och appar riktar sig inte till barn eller minderåriga. Vi har inte för avsikt att samla in uppgifter på internet från, eller marknadsföra oss på internet mot, barn eller minderåriga. 
Eftersom sekretesspolicyn kan ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Om vi ändrar något i policyn uppdaterar vi även dagen för ikraftträdandet högst upp på sidan.
 
Vilka uppgifter samlar vi in online och hur?
Vilken slags uppgifter vi samlar in beror på vilken produkt eller tjänst du använder.

Ibland lämnar du uppgifterna direkt till oss (eller till våra tjänsteleverantörer). Du kan t.ex. lämna ditt namn, Kontonummer, e-postadress, adress, telefonnummer eller födelsedatum till oss när du 

 • fyller i ett formulär eller en enkät online, bland annat när du bokar resor med oss,
 • registrerar dig, loggar in eller uppdaterar inställningarna på ditt Konto med hjälp av våra onlinetjänster,
 • registrerar eller anmäler dig till våra tjänster,
 • deltar i en tävling eller registrerar dig för att ta del av ett marknadsföringserbjudande eller
 • köper något på våra webbplatser eller i våra appar.

Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) samlar också in uppgifter med hjälp av cookies och liknande teknik. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter. Om du t.ex. klickar på Kom ihåg mig när du loggar in på vår webbplats så lagras ditt användarnamn i en cookie.

Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) kan genom att använda cookies och liknande teknik samla in uppgifter om följande:

 • Den enhet du använder för att gå in på våra webbplatser eller använda våra appar (vi kan t.ex. samla in uppgifter om operativsystem eller webbläsarversion samt vilken typ av enhet du använder för att öppna elektroniska meddelanden från oss). 
 • Din IP-adress och uppgifter med koppling till din IP-adress (t.ex. uppgifter om domänen, din internetleverantör och din geografiska position
 • Din sökhistorik på våra webbplatser eller i våra appar (t.ex. vad du sökte efter, vilka sidor du går in på, hur länge du stannar och hur ofta du kommer tillbaka).
 • Hur du söker efter våra webbplatser eller appar, vilken webbplats eller app du kom från och vilka av våra samarbetspartners webbplatser du besöker.
 • Vilka av våra och våra samarbetspartners annonser eller onlineinnehåll som du ser, har tillgång till eller klickar på. 
 • Om du öppnar elektroniska meddelanden från oss och vilka delar du klickar på. 
 • Din mobila enhets position (t.ex. för att förebygga bedrägerier eller när du registrerar dig för att få platsbaserat innehåll på våra mobila webbplatser eller i våra appar).
 • Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers onlineplattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.

Hur använder vi de uppgifter vi samlar in om dig?
Vi kan använda onlineinformation som vi samlar in om dig självständigt eller i kombination med annan information för att göra följande:

 • Leverera produkter och tjänster, bland annat för att 
 • känna igen dig när du kommer tillbaka till våra webbplatser eller använder våra appar, 
 • fullfölja transaktioner,
 • berätta för dig om uppdateringar som gäller dina konton, produkter och tjänster, 
 • uppdatera dig om nya funktioner och förmåner, 
 • svara på frågor och förfrågningar på våra webbplatser, i våra appar och på tredje parts webbplatser (inbegripet sociala medier),
 • använda din mobila enhets position för platsbaserade tjänster som du kan vilja ha, 
 • avgöra hur vi på bästa sätt ska kunna tillhandahålla tjänster till dig och hantera dina konton, t.ex. hur och när det passar bäst att kontakta dig,
 • förbättra våra webbplatser eller appar och göra dem enklare att använda.
 • Annonsera och marknadsföra våra – och våra samarbetspartners – produkter och tjänster, bland annat för att
 • presentera innehåll som har anpassats efter dina intressen, t.ex. riktad reklam,
 • skicka eller tillhandahålla annonser, kampanjer och erbjudanden till dig,
 • analysera om våra annonser, kampanjer och erbjudanden är effektiva,
 • hjälpa oss att avgöra om du kan vara intresserad av nya produkter eller tjänster.
 • Göra undersökningar och analyser, bland annat för att
 • bättre förstå våra kunder och användare av vår webbplats eller våra appar,
 • göra det möjligt för dig att ge oss feedback genom att betygsätta och recensera våra och våra samarbetspartners produkter och tjänster, 
 • analysera uppgifter, göra statistiska undersökningar och skriva rapporter,
 • se över och ändra våra produkter och tjänster.
 • Hantera bedrägeri- och säkerhetsrisker, bland annat för att
 • upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet,
 • hålla dina uppgifter säkra.
 • Utvärdera kreditrisker som gäller vår affärsverksamhet, bland annat för att
 • utvärdera och handlägga dina ansökningar om våra produkter och tjänster samt hantera dina befintliga konton. 
 • Använda informationen på andra sätt som tillåts enligt lag eller med ditt godkännande. 

 Hur delar vi dina uppgifter?
Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med någon annan än de som anges nedan. Vi kan dela personuppgifter om det tillåts enligt lag, t.ex. 

 • med kreditupplysningsföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina skulder,
 • med tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa rättsordningar, rättsliga krav eller myndighetskrav och myndighetsbegäranden, 
 • med våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda American Express eller andras rättigheter, 
 • inom American Express-koncernen, med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att driva vår verksamhet (vi kräver att tjänsteleverantörerna skyddar personuppgifter och endast använder dina personuppgifter till det som vi anger),
 • med finansinstitut eller varumärkespartner som vi erbjuder eller utvecklar produkter och tjänster tillsammans med (men de får inte använda dina personuppgifter, särskilt inte din e-postadress,  
     
 • för att själva marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig om inte du godkänner att de gör det), 
 • samband med en försäljning av alla eller en del av företagen i American Express-koncernen eller deras tillgångar eller
 • för specifika produkter eller tjänster, om du har godkänt detta.

Vi kan föra över personuppgifter till tjänsteleverantörer eller företag i American Express-koncernen i hela världen, t.ex. för att bearbeta transaktioner och tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig. Oavsett var dina uppgifter bearbetas skyddar vi uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy online och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Hur vi hanterar aggregerade uppgifter och avidentifierade uppgifter

 • Aggregerade uppgifter eller avidentifierade uppgifter identifierar inte dig som individ, utan hjälper oss att analysera mönster i olika grupper. Vi kan dela aggregerade uppgifter eller avidentifierade uppgifter på flera sätt, t.ex. 
  av samma skäl som vi kan dela personuppgifter, 
 • med samarbetspartner till stöd för att utveckla och marknadsföra produkter eller tjänster och presentera riktat innehåll, bland annat riktad reklam,
 • med samarbetspartner för att analysera och ta reda på mer om kunder, användare av webbplatser och appar eller
 • med tredje parts annonsservrar för att placera annonser (bland annat annonser från våra samarbetspartner) på olika webbplatser och i appar samt för att analysera annonsernas effektivitet.

Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter?
Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Sådana åtgärder inbegriper datorskyddsåtgärder och säkrade filer och funktioner. Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett säkert sätt förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när vi inte längre behöver dem. Vi lagrar bara din onlineinformation så länge som den behövs för att leverera våra produkter och tjänster, om den inte måste lagras i enlighet med lagar och förordningar eller för rättstvister och myndighetsutredningar.

Vad har du för val?
Du kan välja hur American Express ska använda dina uppgifter, t.ex. hur vi marknadsför oss gentemot dig eller hur vi hanterar cookies och liknande teknik.

Vad har du för val när det gäller vår marknadsföring gentemot dig?
Du kan välja kanal för marknadskommunikation, bland annat direkt marknadsföring, dvs. om vi ska kontakta dig per post, e-post, SMS och/eller telefon. Om du inte vill ha marknadskommunikation från oss respekterar vi det. Observera att om du väljer att inte få sådana meddelanden kan det påverka vissa erbjudanden som gäller de produkter eller tjänster som du valt. Vi skickar fortfarande meddelanden till dig i samband med kontounderhåll, förfrågningar eller administration av kampanjer eller program som du har valt att delta i.

Om du vill ha mer information eller hantera inställningarna för marknadsföring, logga in på Mitt Konto Online och gör ditt Val av Marknadskommunikation. Om du har frågor om vår Sekretesspolicy Online, ring oss på det nummer som anges på baksidan av ditt Kort eller på följande nummer 0771-29 56 10.

Ordlista
Aggregerade uppgifter – uppgifter eller information om många människor som har kombinerats eller aggregerats. Aggregerade uppgifter inbegriper uppgifter som vi skapar eller samlar in från olika källor, t.ex. korttransaktioner eller vissa uppgifter från cookies och liknande teknik.
American Express (vi, vår, oss) – företaget American Express enligt definitionen i början av denna sekretesspolicy online.
American Express-koncernen – filialer och dotterbolag till, samt företag som ägs eller kontrolleras av, företaget American Express.
Samarbetspartner – tredje parter som vi gör affärer med och har ett avtalsförhållande med, t.ex. företag som accepterar American Express-kort.
Varumärkespartner – företag som vi samarbetar med för att erbjuda Kort med båda varumärkena.
Annan information – American Express interna information (t.ex. uppgifter om korttransaktioner), externa uppgifter som finansbolag använder för att handlägga ansökningar och verkställa transaktioner samt annan online- och offlineinformation som vi samlar in från eller om dig.
Avidentifierade uppgifter – uppgifter eller information som används på ett sätt som inte röjer din identitet för tredje part. Vi härleder ofta avidentifierade uppgifter från personuppgifter. De inbegriper uppgifter som vi kan samla in från olika källor, t.ex. korttransaktioner eller vissa uppgifter från cookies och liknande teknik.
Cookies och liknande teknik – en cookie är en liten textfil som en webbplats överför till din dators hårddisk. Vi kan placera cookies när du besöker vår webbplats eller ett annat företags webbplats som visar våra annonser, eller när du gör köp, begär eller anpassar information eller registrerar dig för vissa tjänster. Om du accepterar de cookies som används på vår webbplats, webbplatser som drivs av andra företag för vår räkning eller webbplatser som visar våra annonser kan du ge oss tillgång till uppgifter om dina intressen. Vi kan använda den informationen för att anpassa webbsidan till dig. Liknande teknik såsom webbsignaler, pixlar, GIF-filer och taggar används på samma sätt. I denna sekretesspolicy använder vi termen cookies och liknande teknik för all teknik som samlar in information på detta sätt.
IP-adress – ett nummer som tilldelas en enhet när den ansluter till internet.
Onlineinformation – uppgifter eller information som samlas in från American Express webbplatser och appar, samt tredje parters webbplatser och appar, som kan kopplas till vår affärsverksamhet, bland annat personuppgifter, aggregerade uppgifter och avidentifierade uppgifter.
Partners – företag som vi samarbetar med för att erbjuda Kort med båda varumärkena.
Personuppgifter – uppgifter som kan identifiera en person, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Tjänsteleverantörer – återförsäljare, tredje parter och/eller företag som bedriver affärsverksamhet för vår räkning, t.ex. utskrifter, utskick och andra kommunikationstjänster (e-post, direktreklam, m.m.), marknadsföring, databehandling, underhåll, datainsamling eller annonshantering.
Riktad reklam – annonser som vi eller våra tjänsteleverantörer visar på andra än American Express-koncernens webbplatser baserat på slutsatser som dragits om preferenser eller intressen utifrån uppgifter som samlats in från en viss dator eller enhet om webbvisningsbeteenden över tiden och på olika webbplatser.
Samarbetspartner – tredje parter som vi gör affärer med och har ett avtalsförhållande med, t.ex. företag som accepterar American Express-kort.
Tjänsteleverantörer – återförsäljare, tredje parter och/eller företag som bedriver affärsverksamhet för vår räkning, t.ex. utskrifter, utskick och andra kommunikationstjänster (e-post, direktreklam, m.m.), marknadsföring, databehandling, underhåll, datainsamling eller annonshantering.
Tredje parts annonsservrar – företag som tillhandahåller teknik för att placera annonser på webbplatser (och i appar) samt följa upp annonsernas effektivitet. Dessa företag kan också placera och komma åt cookies på din enhet. Den information som de samlar in från våra webbplatser kan inte identifiera dig personligen

Juli 2016

Integritetsskydd

American Express principer för personuppgifts- och integritetsskydd

Följande principer för personuppgifts- och integritetsskydd ("Principerna") anger på vilket sätt företaget American Express Company och dess helägda direkta och indirekta dotterbolag ("American Express") kommer att samla in, använda, lagra, dela, överföra, ta bort eller på annat sätt behandla (gemensamt "behandla") dina personuppgifter. Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar person. Nivån för skydd av personuppgifter som fastställs i dessa Principer kommer att användas av American Express globalt. Denna nivå tillhandahåller ett genomgående skydd för behandling av dina personuppgifter. I Principerna, syftar orden "du" och "din" på varje enskild kund eller person som är anställd av American Express samt samtliga övriga personer vars personuppgifter vi behandlar. "Vi", "oss", "vår" och "American Express-koncernen" avses American Express.

Insamling
Vi kommer endast samla in sådana personuppgifter som är nödvändiga. Insamlandet kommer att ske på ett lagligt och korrekt sätt.

Information och behandling
Om det inte framgår av de produkter eller tjänster du efterfrågar eller utifrån den typ av relation du har med oss, kommer vi att berätta hur dina personuppgifter kommer att behandlas och vilka företag inom American Express-koncernen som är ansvariga för denna behandling. Vi kommer att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed och endast för de ändamål vi har meddelat, för ändamål som du har samtyckt till eller som tillåts enligt tillämplig lag. Du har dessutom möjlighet att invända mot vissa typer av behandling enligt tillämplig lag.

Val
Vi ger kunder möjlighet att få sina personuppgifter inkluderade eller borttagna från listor som används vid marknadsföring i enlighet med tillämplig lag. Detta innefattar produkt- och tjänsteerbjudanden från American Express samt erbjudanden som görs gemensamt med våra affärspartners. Naturligtvis kommer alla våra verksamheter att fortsätta att skicka information till sina kunder om de produkter eller tjänster som kunderna erhåller från respektive verksamhet.

Kvalitet
Vi använder oss av lämplig teknologi och har väldefinierade rutiner för att anställda ska kunna behandla dina personuppgifter snabbt och korrekt. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt, om inte detta krävs enligt tillämplig lag.

Säkerhet och sekretess
Vi kommer att hålla dina personuppgifter konfidentiella och begränsa tillgången till dina personuppgifter till dem som specifikt behöver uppgifterna för att bedriva sin verksamhet, om inte annat tillåts enligt tillämplig lag. Vi utgår från branschstandarder och använder rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förstöring, användning, ändring eller offentliggörande. Vi kräver branschstandardsåtgärder beträffande datasäkerhet från de tredje parter som är godkända av oss för att behandla dina personuppgifter för vår räkning.

Uppgiftsdelning
Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part då det är nödvändigt för att förse dig med produkter eller tjänster som en del av vår relation med dig, när vi tidigare informerat eller fått ditt samtycke, i samband med våra ansträngningar för att minska bedrägeri eller brottslig verksamhet, eller i enlighet med vad lagen tillåter.

Öppenhet och åtkomst
Om du ber oss kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas, samt vilka rättigheter och möjligheter till upprättelse du har enligt dessa Principer. Du kan fråga om vilken typ av personuppgifter som lagras eller behandlas av American Express. Du kommer att ges åtkomst i enlighet med kraven i ditt land, oavsett var databehandling och lagring sker. Om några data är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att uppgifterna ändras.

Internationell överföring
Om det inte uppenbart framgår av de internationella produkter eller tjänster du efterfrågar eller av typen av relation du har med oss, kommer vi att informera dig ifall dina personuppgifter kan komma att överföras utanför ditt hemland och säkerställa att sådan överföring endast görs i enlighet med tillämplig lag. Oavsett vart dina personuppgifter överförs är dina personuppgifter skyddade av Principerna.

Ansvar
Samtliga företag i American Express-koncernen och deras anställda får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med dessa Principer. Vi håller utbildningar och granskar vår efterlevnad av Principerna. Anställda som bryter mot Principerna kan bli föremål för disciplinära åtgärder, och till och med bli uppsagda. Anställda förväntas rapportera brott mot Principerna, och de kan rapportera detta till sina chefer, till de efterlevnadsansvariga inom respektive affärsenhet, till den Juridiska avdelningen, till Privacy Office (Integritetsavdelningen) eller till företagets Ombudsman.

Ansvarsskyldighet
Du kan begära upprätthållande av dessa Principer i ditt land gentemot samtliga bolag i American Express-koncernen som har ansvar för dina personuppgifter, såsom avtalsenlig tredjepartsförmånstagare till dessa Principer. Om du gör gällande att vi har brutit mot dessa Principer och har försökt att i god tro lösa klagomålet genom att kontakta vår kundtjänst, och vi inte har löst klagomålet inom en rimlig tid, kan du begära upprätthållande av dessa Principer mot oss. Om du inkommer med klagomål till din lokala tillsynsmyndighet och tillsynsmyndigheten fastställer att vi har brutit mot dessa Principer kommer vi att efterleva tillsynsmyndighetens beslut, men vi förbehåller oss även rätten att bestrida eller överklaga att sådant beslut. Dessa Principer påverkar inte de rättigheter du har enligt gällande lag, de krav som tillsynsmyndigheten för personuppgiftsskydd kan ha, eller någon annan typ av avtal som du kan ha med oss.

Dessa Principer framhåller vårt engagemang för att skydda dina personuppgifter och de är bindande för varje företag i American Express-koncernen. Dessutom får varje företag i American Express-koncernen som lagrar personuppgifter upprätthålla ytterligare regler och rutiner förenliga med dessa Principer för särskilda produkter och tjänster

För ytterligare information om hur American Express-koncernen säkerställer efterlevnad av Principerna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vänligen se American Express Europeiska Genomförandeprinciper.

Juli 2016

Cookies

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din dator (smartmobil eller annan plattform med Internetuppkoppling) när du besöker en webbplats. Vi använder cookies av många olika anledningar, bland annat för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats, hålla dig inloggad när du rör dig på olika sidor på webbplatsen, lagra ditt användarnamn och lösenord på ett säkert sätt, lagra inställningar, anpassa vår webbplats, samt för att veta vilka delar av webbplatsen du har besökt och kan spara innehållet i din varukorg.

Cookies lagrar vi på din dator och kan inte användas för att hämta någon övrig data från din hårddisk, överföra datorvirus till din dator eller fånga upp din e-postadress. Varje cookie är unik för din webbläsare och plattform. Vissa funktioner som utförs med cookies kan även uppnås med alternativ teknik.

Cookies som American Express använder samt deras användningsområde.
 

Väsentliga cookies
Dessa cookies är en viktig del av grundfunktionerna på American Express webbplats; de möjliggör kritisk autentisering och verifiering, sessionsadministration och bedrägeriförebyggande åtgärder. Exempel:

 • Cookies som identifierar om användaren framgångsrikt har loggat in underlättar navigering på webbplatsen 

Funktionella cookies 
Dessa cookies ger utökad funktionalitet och gör att vi kan komma ihåg dina sparade preferenser, såsom ditt språk och din textstorlek. Exempel: 

 • Cookies med vars hjälp vi minns vilka preferenser/favoriter du har ställt in dina inloggningsuppgifter, såsom ditt användarnamn 

Cookies som förbättrar webbplatsens användbarhet
Dessa cookies spårar vilka sidor du besöker mest samt hur du använder webbplatsen och dess länkar. De ger också American Express möjlighet att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem som kan påverka ditt besök på vår webbplats. För att vi ska kunna förbättra webbplatsens användbarhet samlar cookies information före användningen. Dessa cookies samlar inte dina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte. Exempel: 

 • Cookies med vars hjälp vi kan se vilka webbläsare besökarna använder och hur många nya besökare vi har på vår webbplats 
 • Prova olika versioner av samma sida och bedöma vilken layout som ger den bästa kundupplevelse.

  
Cookies för American Express marknadsföring
American Express använder dessa cookies för att säkerställa att du mottar relevanta marknadsföringsmeddelanden på American Express webbplats.

Exempel: Cookies med vars hjälp vi kan identifiera dig och övriga data om dig (till exempel hur du använder ditt kort) när du är inloggad och skräddarsy riktad marknadsföring och kommunikation åt dig.

Cookies för tredje parts marknadsföring
American Express samarbetar med vissa omsorgsfullt utvalda och övervakade tredje parters annonsnätverk och annonsbolag. Dessa parter kan också spara cookies för marknadsföringssyften på din dator. Dessa tredje parters cookies gör vår annonsering intressantare såväl på vår egen webbplats och på andra webbplatser som visar våra annonser.

Vår annonspraxis går ut på att visa dig så riktade annonser som möjligt. Optimeringen baserar sig på dina tidigare besök på vår webbplats, på vad du tittat på och annan information vi har om dig (till exempel hur du använder ditt kort). På detta sätt försöker vi förstå vad du skulle vilja se under ditt följande besök på vår webbplats. Dessa cookies samlar inte information som man kunde identifiera dig med

Hantering av inställningar för cookies
Du kan begränsa, hindra eller ta bort cookies med anknytning till webbplatsen http://www.amercanexpress.se i din webbläsare. Alla webbläsare är olika och din webbläsares Hjälp-funktion hjälper dig i detta. Observera att avstängning av väsentliga eller funktionella cookies, eller cookies som förbättrar webbplatsens användbarhet påverkar användningen av American Express-webbplatsen. Du kan till exempel navigera på vår offentliga webbplats, men inte logga in på vår skyddade del med lösenord, kontrollera ditt saldo eller göra betalningar.

Användning av andra webbplatser
När du använder våra länkar till externa webbplatser, rekommenderar vi att du läser sekretesspolicy och policy för cookies på respektive webbplats.

Observera att val av cookies som American Express webbplats möjligen erbjuder och dina val av preferenser för cookies inte påverkar andra webbplatser än American Express webbplats.

Juni 2016

Webbplats och -tjänster

Villkor för American Express Webbplats och -tjänster

American Express Company, inklusive dotterbolag och filialer ("American Express"), förutsätter att alla användare av företagets webbplats(-er), webbtjänster, verktyg och applikationer på World Wide Web ("Webbplats och -tjänster") förbinder sig till att följa följande villkor. Användandet av Webbplats och -tjänster anses innebära att besökaren förstår och accepterar dessa villkor.
  Lagstiftning och regelverk
För besök och användning av Webbplats och -tjänster gäller tillämplig lagstiftning på statlig och lokal nivå. 
 
Copyright och varumärken
Varumärken, logotyper och övriga servicevarumärken ("Varumärken") som omnämns på Webbplatsen och -tjänsterna tillhör American Express eller andra företag. Det är förbjudet för användare att använda några av dessa Varumärken för något syfte, inklusive men ej begränsat till, användning som så kallade metatags på andra sidor eller platser på World Wide Web utan skriftligt tillstånd från American Express eller det tredjepartsföretag som äger Varumärket. All information och allt innehåll inklusive eventuell programkod som finns tillgänglig på eller via Webbplatsen och -tjänsterna ("Innehåll") är skyddad av upphovsrätt. Det är förbjudet för användare att modifiera, kopiera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa derivativa arbeten eller använda något av Innehållet som finns tillgängligt på eller via Webbplatsen och -tjänsterna vare sig för kommersiellt eller publikt bruk. 
 
Hyperlänkar
Webbplatsen och -tjänsterna kan visa eller innehålla länkar till andra webbplatser genom att tillåta användaren att lämna internettjänsten för att komma till tredje parts material eller genom att hämta tredje parts material till en online-tjänst genom sk. inversa hyperlänkar och ramteknik (”Länkad Webbplats”). American Express har inte behörigheten att ändra, uppdatera eller kontrollera innehållet på en Länkad Webbplats. Att American Express erbjuder en länk till en webbplats innebär inte att American Express skulle understöda, befullmäktiga, stöda eller samarbeta med webbplatsen, dess ägare eller den som erbjuder webbplatsen. Att lita på, använda och hämta information hittad på internet innebär en naturlig risk, och därför uppmanar American Express dig att försäkra dig om att du förstår dessa risker innan du litar på, använder eller hämtar information på en Länkad Webbplats. 
 
Undantag från garantier
Allt innehåll på den här Webbplatsen och -tjänsterna publiceras i befintligt skick utan garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstärkta, inklusive (men ej begränsat till) underförstådda garantier gällande gångbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, titel, icke-intrång, säkerhet eller tillförlitlighet. American Express bekräftar inte och kan inte hållas ansvarigt för riktigheten eller tillförlitligheten i någon uppfattning, rekommendation eller påstående som förmedlas via Webbplatsen och -tjänsterna från någon annan part än American Express. Förutom vad som krävs enligt gällande konsumentlagstiftning eller enligt annan tvingande lagstiftning, kan American Express under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon typ av förlust eller skada som orsakats av inhämtande av information från denna Webbplats och -tjänster, en Länkad Webbplats eller av en användares tilltro till någon produkt eller tjänst erhållen på en Länkad Webbplats. Användaren ansvarar för att bedöma om uppfattningar, råd eller annat innehåll som görs tillgängligt via webbplatsen är korrekt, fullständigt och användbart. Användare rekommenderas att kontakta professionella bedömare vid behov för att bedöma en specifik uppfattning, ett råd eller övrigt innehåll. 
 
Ansvarsbegränsning gällande webbplatsen och länkade webbplatser
American Express, dess dotterbolag och filialer, dessas respektive tjänstemän, direktörer, arbetstagare eller agenter är inte ansvariga, varken inom- eller utom-kontraktuellt, på grund av strikt ansvar eller på något annat sätt för någon indirekt, punitativ, särskild, medelbar eller följdskada (inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, kostnader för anskaffandet av en ersättande tjänst eller förlorade affärsmöjligheter) som uppstår genom eller i samband med användningen av Webbplatsen och –tjänsterna eller en Länkad Webbplats eller dröjsmål eller avbrott i användningen av dessa, även ifall risken för dylika skador har tillkänna gjorts American Express. Denna ansvarsbegränsning inkluderar, men är inte begränsad till, överförandet av virus som kan kontaminera användarens datautrustning, orsaka fel i mekanisk eller elektronisk apparatur eller i kommunikationslinjer, telefoner eller andra problem i kommunikationen (t. ex. då användaren inte får kontakt med internettjäntseleverantören), oauktoriserat tillträde, stöld, operatörsfel, strejker, eller andra arbetskraftsproblem eller andra force majeure -händselser. American Express kan inte garantera och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker användning av Webbplatsen och -tjänsterna. 
 
Konfidentialitet för användarkommunikation
Förutom vad som krävs enligt lagstiftning och i enlighet med American Express Sekretesspolicy Online kommer American Express att skydda all användarkommunikation som innehåller personlig användarinformation och som överförs direkt till American Express. Meddelanden som publicerats av användare på elektroniska anslagstavlor eller i chat-tjänster kommer inte att behandlas som konfidentiell information och American Express förbehåller sig rätten att använda och utnyttja information som ingår i sådana meddelanden (inklusive förslag, koncept, kunskap och annan intellektuell egendom) inom moderbolag, dotterbolag och filialer för alla typer av ändamål som bedöms lämpliga av American Express. 
 
Länkat Internet-material
American Express förbjuder cachning av ej auktoriserade hypertextlänkar till Webbplatsen och -tjänsterna och ramhantering av Innehåll som gjorts tillgängligt via Webbplatsen och -tjänsterna. American Express förbehåller sig rätten att inaktivera ej auktoriserade länkar eller ramar, och frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för Innehåll som finns tillgängligt på alla andra Internet-platser som länkats till Webbplatsen och -tjänsterna. Tillträde till övriga Internet-platser som länkats till Webbplatsen och -tjänsterna sker på användarens eget ansvar. 
 
Meddelanden
För användning i samband med elektroniska anslagstavlor eller chat-tjänster på Webbplatsen och -tjänsterna American Express har under inga omständigheter skyldighet att granska meddelanden, information eller innehåll ("Meddelanden") som skickats till Webbplatsen och -tjänsterna från användare, och erkänner inget ansvar eller skyldigheter i förbindelse med sådana Meddelanden. Utan att detta kan anses inverka på ovanstående, kan American Express tidvis övervaka Meddelandena på Webbplatsen och -tjänsterna och kan komma att neka och/eller ta bort Meddelanden med följande egenskaper: - Olagligt, kränkande, hotande, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, profanerande, hatfyllt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande material av något slag, inklusive, men ej begränsat till, material som kan uppmuntra till lagbrott, ge upphov till privaträttsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning. - Reklam eller värvningar av något slag. Anmärkning: Detta är inte tillämpligt för webbplatser med anslagstavlor som innehåller auktoriserad reklam.


Meddelanden från avsändare som tagit andras identitet. 
 • Personlig information, t.ex. meddelanden med telefonnummer, personnummer, kontonummer, adresser eller anställningsinformation. 
 • Meddelanden av anställda hos American Express som ej är auktoriserade talesmän, som uttalar sig å American Express vägnar.
 • Meddelanden där erbjuds ladda ner ej auktoriserat upphovsrättsligt skyddad eller privat information.
 • Mångfaldigade meddelanden i mappar från samma användare, med liknande innehåll.
 • Alla slags kedjebrev.
Överföring av privata uppgifter
Användaren kan härmed anses vara informerad om och accepterar att genom att förse American Express med privat eller personlig användarinformation via Webbplatsen och -tjänsterna, har användaren godkänt att dessa uppgifter överförs över internationella gränser i den utsträckning som är nödvändig för att behandla informationen i enlighet med American Express standardrutiner.  
 
Ändringar av användingsvillkor
American Express förbehåller sig rätten att revidera dessa användningsvillkor när som helst och användare ansvarar för att ta del av och är automatiskt bundna av eventuella förändringar i dessa användningsvillkor. Om ändringar meddelas i samband med Webbplatsen och -tjänsterna.

Överträdelse av användingsvillkor
American Express förbehåller sig rätten att söka gottgörelse i hela den utsträckning som lagen tillåter vid överträdelser av dessa regler och föreskrifter, inklusive rätten att neka tillträde från vissa IP-adresser till Webbplatsen och -tjänsterna. 
 
Tillgång till lösenordsskyddade/säkra områden
Tillgång till och användning av lösenordsskyddade och/eller säkra områden på Webbplatsen och -tjänsterna är begränsad till auktoriserade användare. Ej auktoriserade besökare som försöker få tillgång till dessa områden på Webbplatsen och -tjänsterna riskerar att åtalas.

Användning av cookie-filer
American Express förbehåller sig rätten att lagra information på användarens dator i form av en cookie-fil eller liknande i avsikt att modifiera Webbplatsen och -tjänsterna enligt användarens preferenser. American Express Sekretesspolicy på Internet innehåller kompletterande information om hur American Express använder cookie-filer, samt vilka procedurer som kan användas för att inaktivera dessa.  
  
 Digital Millenium Copyright Act - notifiering till American Express Avseende Befarat UPPHOVSRÄTTSLIGT intrång
American Express har registrerat en agent på United States Copyright Office i enlighet med villkoren i Digital Millennium Copyright Act ("Lag") och använder sig av skyddsåtgärderna i denna lag. American Express förbehåller sig rätten att ta bort eventuellt Innehåll på Webbplatsen och -tjänsterna som kan befaras innebära intrång i någon annan persons upphovsrätt. Anmärkningar till American Express gällande intrång i upphovsrätt på Webbplatsen och -tjänsterna skall ställas till American Express General Counsel's Office Attn.: Technology Counsel på technologies.group.counsel@aexp.com
 
Jurisdik/gällande lagstiftning
För användare på American Express sidor i Sverige tillämpas svensk lagstiftning och webbplatsen lyder under svensk lag.   

Juli 2016        

undefined