American Express

Sekretesspolicy

Vi på American Express värnar om din
integritet.

American Express sekretesspolicy online

Sekretesspolicy

Vi på American Express värnar om din integritet. Vi vill att du ska veta hur vi kan samla in, använda, dela och lagra uppgifter om dig, och vilka val du har. 
När vi tillhandahåller produkter eller tjänster från American Express till dig kan vi också ge dig viss ytterligare information om hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Om du har någon av våra produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon annan än American Express (t.ex. ett Kort som utfärdats av en bank som vi samarbetar med) bör du läsa den produktens eller tjänstens sekretesspolicy, eller kontakta produkt- eller tjänsteleverantören om du vill veta mer om deras sekretessrutiner.

Denna sekretesspolicy online gäller för American Express webbplatser, onlineapplikationer på smarttelefoner, surfplattor och andra mobila enheter (appar) samt din användning av eller tillgång till någon av våra onlinetjänster eller innehåll som länkar till denna policy. Den gäller inte på webbplatser som har en egen sekretesspolicy, t.ex. webbplatsen för American Express Network, amexnetwork.com.

Vilka uppgifter omfattar denna sekretesspolicy online?
Denna sekretesspolicy online beskriver hur vi (och våra tjänsteleverantörer) får samla in, använda, dela och lagra uppgifter som vi får om dig online. Vi samlar in onlineinformation om du 

 • besöker eller använder våra webbplatser eller appar 
 • får eller svarar på elektroniska meddelanden från oss 
 • ser eller klickar på våra annonser eller annat onlineinnehåll och 
 • interagerar med oss genom sociala mediers webbplatser och andra webbplatser och appar
Våra webbplatser och appar riktar sig inte till barn eller minderåriga. Vi har inte för avsikt att samla in uppgifter på internet från, eller marknadsföra oss på internet mot, barn eller minderåriga. 
Eftersom sekretesspolicyn kan ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Om vi ändrar något i policyn uppdaterar vi även dagen för ikraftträdandet högst upp på sidan.
 
 
Juni 2016

Integritetsskydd

Vilka uppgifter samlar vi in online och hur?
Vilken slags uppgifter vi samlar in beror på vilken produkt eller tjänst du använder.

Ibland lämnar du uppgifterna direkt till oss (eller till våra tjänsteleverantörer). Du kan t.ex. lämna ditt namn, Kontonummer, e-postadress, adress, telefonnummer eller födelsedatum till oss när du 

 • fyller i ett formulär eller en enkät online, bland annat när du bokar resor med oss,
 • registrerar dig, loggar in eller uppdaterar inställningarna på ditt Konto med hjälp av våra onlinetjänster,
 • registrerar eller anmäler dig till våra tjänster,
 • deltar i en tävling eller registrerar dig för att ta del av ett marknadsföringserbjudande eller
 • köper något på våra webbplatser eller i våra appar.

Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) samlar också in uppgifter med hjälp av cookies och liknande teknik. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter. Om du t.ex. klickar på Kom ihåg mig när du loggar in på vår webbplats så lagras ditt användarnamn i en cookie.

Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) kan genom att använda cookies och liknande teknik samla in uppgifter om följande:

 • Den enhet du använder för att gå in på våra webbplatser eller använda våra appar (vi kan t.ex. samla in uppgifter om operativsystem eller webbläsarversion samt vilken typ av enhet du använder för att öppna elektroniska meddelanden från oss). 
 •  Din IP-adress och uppgifter med koppling till din IP-adress (t.ex. uppgifter om domänen, din internetleverantör och din geografiska position
 • Din sökhistorik på våra webbplatser eller i våra appar (t.ex. vad du sökte efter, vilka sidor du går in på, hur länge du stannar och hur ofta du kommer tillbaka).
 • Hur du söker efter våra webbplatser eller appar, vilken webbplats eller app du kom från och vilka av våra samarbetspartners webbplatser du besöker.
 • Vilka av våra och våra samarbetspartners annonser eller onlineinnehåll som du ser, har tillgång till eller klickar på. 
 • Om du öppnar elektroniska meddelanden från oss och vilka delar du klickar på. 
 •  Din mobila enhets position (t.ex. för att förebygga bedrägerier eller när du registrerar dig för att få platsbaserat innehåll på våra mobila webbplatser eller i våra appar).
 • Vi (och våra tjänsteleverantörer eller tredje parts annonsservrar) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers onlineplattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.

Hur använder vi de uppgifter vi samlar in om dig?
Vi kan använda onlineinformation som vi samlar in om dig självständigt eller i kombination med annan information för att göra följande:

 • Leverera produkter och tjänster, bland annat för att 
 • känna igen dig när du kommer tillbaka till våra webbplatser eller använder våra appar, 
 • fullfölja transaktioner,
 • berätta för dig om uppdateringar som gäller dina konton, produkter och tjänster, 
 •  uppdatera dig om nya funktioner och förmåner, 
 •  svara på frågor och förfrågningar på våra webbplatser, i våra appar och på tredje parts webbplatser (inbegripet sociala medier),
 • använda din mobila enhets position för platsbaserade tjänster som du kan vilja ha, 
 •  avgöra hur vi på bästa sätt ska kunna tillhandahålla tjänster till dig och hantera dina konton, t.ex. hur och när det passar bäst att kontakta dig,
 • förbättra våra webbplatser eller appar och göra dem enklare att använda.
 • Annonsera och marknadsföra våra – och våra samarbetspartners – produkter och tjänster, bland annat för att
 • presentera innehåll som har anpassats efter dina intressen, t.ex. riktad reklam,
 • skicka eller tillhandahålla annonser, kampanjer och erbjudanden till dig,
 • analysera om våra annonser, kampanjer och erbjudanden är effektiva,
 • hjälpa oss att avgöra om du kan vara intresserad av nya produkter eller tjänster.
 • Göra undersökningar och analyser, bland annat för att
 • bättre förstå våra kunder och användare av vår webbplats eller våra appar,
 • göra det möjligt för dig att ge oss feedback genom att betygsätta och recensera våra och våra samarbetspartners produkter och tjänster, 
 •  analysera uppgifter, göra statistiska undersökningar och skriva rapporter,
 • se över och ändra våra produkter och tjänster.
 • Hantera bedrägeri- och säkerhetsrisker, bland annat för att
 • upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet,
 • hålla dina uppgifter säkra.
 • Utvärdera kreditrisker som gäller vår affärsverksamhet, bland annat för att
 • utvärdera och handlägga dina ansökningar om våra produkter och tjänster samt hantera dina befintliga konton. 
 •  Använda informationen på andra sätt som tillåts enligt lag eller med ditt godkännande. 

Hur delar vi dina uppgifter?
Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi delar inte personuppgifter med någon annan än de som anges nedan. Vi kan dela personuppgifter om det tillåts enligt lag, t.ex. 

 • med kreditupplysningsföretag och liknande inrättningar för att rapportera eller fråga om din finansiella situation och för att rapportera eller driva in dina skulder,
 • med tillsynsmyndigheter, domstolar och statliga myndigheter för att följa rättsordningar, rättsliga krav eller myndighetskrav och myndighetsbegäranden, 
 •  med våra tjänsteleverantörer, tillsynsmyndigheter och statliga myndigheter för att upptäcka och förebygga bedrägerier eller kriminell verksamhet, och för att skydda American Express eller andras rättigheter, 
 •  inom American Express-koncernen, med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för vår räkning och hjälper oss att driva vår verksamhet (vi kräver att tjänsteleverantörerna skyddar personuppgifter och endast använder dina personuppgifter till det som vi anger),
 • med finansinstitut eller varumärkespartner som vi erbjuder eller utvecklar produkter och tjänster tillsammans med (men de får inte använda dina personuppgifter, särskilt inte din e-postadress,  
     
 • för att själva marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig om inte du godkänner att de gör det), 
 • samband med en försäljning av alla eller en del av företagen i American Express-koncernen eller deras tillgångar eller
 • för specifika produkter eller tjänster, om du har godkänt detta.

Vi kan föra över personuppgifter till tjänsteleverantörer eller företag i American Express-koncernen i hela världen, t.ex. för att bearbeta transaktioner och tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig. Oavsett var dina uppgifter bearbetas skyddar vi uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy online och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Hur vi hanterar aggregerade uppgifter och avidentifierade uppgifter

 • Aggregerade uppgifter eller avidentifierade uppgifter identifierar inte dig som individ, utan hjälper oss att analysera mönster i olika grupper. Vi kan dela aggregerade uppgifter eller avidentifierade uppgifter på flera sätt, t.ex. 
  av samma skäl som vi kan dela personuppgifter, 
 • med samarbetspartner till stöd för att utveckla och marknadsföra produkter eller tjänster och presentera riktat innehåll, bland annat riktad reklam,
 •   med samarbetspartner för att analysera och ta reda på mer om kunder, användare av webbplatser och appar eller
 • med tredje parts annonsservrar för att placera annonser (bland annat annonser från våra samarbetspartner) på olika webbplatser och i appar samt för att analysera annonsernas effektivitet.

Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter?
Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Sådana åtgärder inbegriper datorskyddsåtgärder och säkrade filer och funktioner. Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett säkert sätt förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när vi inte längre behöver dem. Vi lagrar bara din onlineinformation så länge som den behövs för att leverera våra produkter och tjänster, om den inte måste lagras i enlighet med lagar och förordningar eller för rättstvister och myndighetsutredningar.

Vad har du för val?
Du kan välja hur American Express ska använda dina uppgifter, t.ex. hur vi marknadsför oss gentemot dig eller hur vi hanterar cookies och liknande teknik.

Vad har du för val när det gäller vår marknadsföring gentemot dig?
Du kan välja kanal för marknadskommunikation, bland annat direkt marknadsföring, dvs. om vi ska kontakta dig per post, e-post, SMS och/eller telefon. Om du inte vill ha marknadskommunikation från oss respekterar vi det. Observera att om du väljer att inte få sådana meddelanden kan det påverka vissa erbjudanden som gäller de produkter eller tjänster som du valt. Vi skickar fortfarande meddelanden till dig i samband med kontounderhåll, förfrågningar eller administration av kampanjer eller program som du har valt att delta i.

Om du vill ha mer information eller hantera inställningarna för marknadsföring, logga in på Mitt Konto Online och gör ditt Val av Marknadskommunikation. Om du har frågor om vår Sekretesspolicy Online, ring oss på det nummer som anges på baksidan av ditt Kort eller på följande nummer 0771-29 56 10.

Aggregerade uppgifter – uppgifter eller information om många människor som har kombinerats eller aggregerats. Aggregerade uppgifter inbegriper uppgifter som vi skapar eller samlar in från olika källor, t.ex. korttransaktioner eller vissa uppgifter från cookies och liknande teknik.
American Express (vi, vår, oss) – företaget American Express enligt definitionen i början av denna sekretesspolicy online.
American Express-koncernen – filialer och dotterbolag till, samt företag som ägs eller kontrolleras av, företaget American Express.
Samarbetspartner – tredje parter som vi gör affärer med och har ett avtalsförhållande med, t.ex. företag som accepterar American Express-kort.
Varumärkespartner – företag som vi samarbetar med för att erbjuda Kort med båda varumärkena.

Juni 2016

Cookies

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din dator (smartmobil eller annan plattform med Internetuppkoppling) när du besöker en webbplats. Vi använder cookies av många olika anledningar, bland annat för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats, hålla dig inloggad när du rör dig på olika sidor på webbplatsen, lagra ditt användarnamn och lösenord på ett säkert sätt, lagra inställningar, anpassa vår webbplats, samt för att veta vilka delar av webbplatsen du har besökt och kan spara innehållet i din varukorg.

Cookies lagrar vi på din dator och kan inte användas för att hämta någon övrig data från din hårddisk, överföra datorvirus till din dator eller fånga upp din e-postadress. Varje cookie är unik för din webbläsare och plattform. Vissa funktioner som utförs med cookies kan även uppnås med alternativ teknik.

Cookies som American Express använder samt deras användningsområde.
 

Väsentliga cookies
Dessa cookies är en viktig del av grundfunktionerna på American Express webbplats; de möjliggör kritisk autentisering och verifiering, sessionsadministration och bedrägeriförebyggande åtgärder. Exempel:

 • Cookies som identifierar om användaren framgångsrikt har loggat in underlättar navigering på webbplatsen 

Funktionella cookies 
Dessa cookies ger utökad funktionalitet och gör att vi kan komma ihåg dina sparade preferenser, såsom ditt språk och din textstorlek. Exempel: 

 • Cookies med vars hjälp vi minns vilka preferenser/favoriter du har ställt in dina inloggningsuppgifter, såsom ditt användarnamn 

Cookies som förbättrar webbplatsens användbarhet
Dessa cookies spårar vilka sidor du besöker mest samt hur du använder webbplatsen och dess länkar. De ger också American Express möjlighet att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem som kan påverka ditt besök på vår webbplats. För att vi ska kunna förbättra webbplatsens användbarhet samlar cookies information före användningen. Dessa cookies samlar inte dina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte. Exempel: 

 • Cookies med vars hjälp vi kan se vilka webbläsare besökarna använder och hur många nya besökare vi har på vår webbplats 
 • Prova olika versioner av samma sida och bedöma vilken layout som ger den bästa kundupplevelse.

  
Cookies för American Express marknadsföring
American Express använder dessa cookies för att säkerställa att du mottar relevanta marknadsföringsmeddelanden på American Express webbplats.

Exempel: Cookies med vars hjälp vi kan identifiera dig och övriga data om dig (till exempel hur du använder ditt kort) när du är inloggad och skräddarsy riktad marknadsföring och kommunikation åt dig.

Cookies för tredje parts marknadsföring
American Express samarbetar med vissa omsorgsfullt utvalda och övervakade tredje parters annonsnätverk och annonsbolag. Dessa parter kan också spara cookies för marknadsföringssyften på din dator. Dessa tredje parters cookies gör vår annonsering intressantare såväl på vår egen webbplats och på andra webbplatser som visar våra annonser.

Vår annonspraxis går ut på att visa dig så riktade annonser som möjligt. Optimeringen baserar sig på dina tidigare besök på vår webbplats, på vad du tittat på och annan information vi har om dig (till exempel hur du använder ditt kort). På detta sätt försöker vi förstå vad du skulle vilja se under ditt följande besök på vår webbplats. Dessa cookies samlar inte information som man kunde identifiera dig med

Hantering av inställningar för cookies
Du kan begränsa, hindra eller ta bort cookies med anknytning till webbplatsen http://www.amercanexpress.se i din webbläsare. Alla webbläsare är olika och din webbläsares Hjälp-funktion hjälper dig i detta. Observera att avstängning av väsentliga eller funktionella cookies, eller cookies som förbättrar webbplatsens användbarhet påverkar användningen av American Express-webbplatsen. Du kan till exempel navigera på vår offentliga webbplats, men inte logga in på vår skyddade del med lösenord, kontrollera ditt saldo eller göra betalningar.

Användning av andra webbplatser
När du använder våra länkar till externa webbplatser, rekommenderar vi att du läser sekretesspolicy och policy för cookies på respektive webbplats.

Observera att val av cookies som American Express webbplats möjligen erbjuder och dina val av preferenser för cookies inte påverkar andra webbplatser än American Express webbplats.

Juni 2016

undefined