กฎเกณฑ์และข้อบังคับ

 

บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (เรียกว่า "อเมริกัน เอ็กซ์เพรส") ต้องการให้ผู้ที่เข้าไปยังเว็บไซต์ของเราบน World Wide Web (เรียกว่า "ไซต์") ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับดังต่อไปนี้ ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปยังเว็บไซต์ ท่านจะต้องระบุการรับทราบและยอมรับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

 1. กฎหมายและข้อบังคับ
  ผู้ใช้บริการที่เข้าไปยังเว็บไซต์และใช้บริการจากเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดซึ่งบัญญัติใช้ในระดับสหพันธรัฐ รัฐ และกฎหมายและข้อบังคับระดับท้องถิ่น

 2. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
  เครื่องหมายการค้า โลโก้ และสัญลักษณ์การบริการ (เรียกว่า "เครื่องหมาย") ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และผู้ประกอบการอื่นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าไปยังเว็บไซต์ห้ามใช้เครื่องหมายใดๆ เพื่อการตอบสนองวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการไม่จำกัดการใช้เป็น metatags บนหน้าเว็บหรือบนไซต์ต่างๆ ที่อยู่ใน World Wide Web โดยไม่ได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส หรือผู้ให้บริการร่วม ซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้นๆ ซึ่ง

  ข้อมูลและเนื้อความทั้งหมด รวมทั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บน (เรียกว่า "เนื้อความ") ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้ห้ามปรับเปลี่ยน ทำสำเนา แจกจ่าย ส่งผ่าน แสดง พิมพ์ จำหน่าย อนุญาต สร้างผลงานต่อเนื่อง หรือใช้เนื้อความใดๆ ที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ทางสาธารณะ

 3. ไม่รับประกัน
  เนื้อความทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อความที่แจ้งให้ท่าน "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันถึงข้อความที่เขียนไว้อย่างเปิดเผยหรือเป็นนัยใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรวมถึงแต่ไม่จำกัดนัยของการรับประกันการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์ หรือในด้านความสมบูรณ์ของการใช้เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ การล่วงละเมิด ความปลอดภัย หรือความถูกต้อง ซึ่ง อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่ได้รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ของความน่าเชื่อถือของความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ที่ทำโดยองค์กรอื่นนอกเหนือจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และถ้านอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะไม่ชดใช้หนี้ต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์เชื่อถือหรือนำข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มาใช้ ทั้งนี้ถือเป็นเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์เองที่จะต้องพิจารณาความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของความคิดเห็น คำแนะนำ หรือ เนื้อความอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ กรุณาขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณาประเมินความคิดเห็น คำแนะนำ หรือเนื้อความจำเพาะอื่นๆ

 4. ขอบเขตจำกัดของการรับผิดชอบ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสัญญาการทำร้ายบุคคลอื่นทางกฎหมาย ความรับผิดชอบอันจำกัด หรืออื่นๆ) ไม่ว่าจะโดยทางตรง โดยทางอ้อม โดยความบังเอิญ หรือตามเหตุการณ์ หรือความเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (แม้กระทั่งในกรณีที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้รับทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม) รวมทั้งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับไวรัสชนิดต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์

 5. ความรักษาลับของการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์
  นอกจากที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและการปฏิบัติตาม หลักเพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส แล้ว อเมริกัน เอ็กซ์เพรสจะรักษาความลับของการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ใช้ทุกราย ซึ่งจะมีรายละเอียดส่วนตัวของผู้เข้ามาใช้บริการ ที่ได้ส่งโดยตรงมายังอเมริกัน เอ็กซ์เพรส และนอกเหนือจากนั้นรายละเอียดที่ผู้เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ประกาศบนกระดานข่าว หรือในแช็ทรูมถือว่าไม่เป็นความลับและจะไม่ได้รับการป้องกัน อเมริกัน เอ็กซ์เพรสอาจใช้และให้ข้อมูลที่อยู่ในประกาศใดๆ (รวมถึง ความคิด แนวความคิด ความรู้ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ) ให้กับบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามตามที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรสพิจารณาเห็นสมควร

 6. การเชื่อมโยงไซต์ทางอินเตอร์เน็ต
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรสห้ามมิให้มีการสร้างกรอบเนื้อความใด ๆ เพื่อทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิ์ที่จะยับยั้งการใช้งานของกรอบเนื้อความที่ทำการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่รับผิดชอบต่อกรอบเชื่อมโยงเนื้อความที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และการเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้จะเป็นการกระทำการภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์เท่านั้น

 7. การประกาศ
  ถ้าเว็บไซต์มีกระดานข่าวหรือแช็ทรูม อเมริกัน เอ็กซ์เพรสไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ ที่จะต้องทบทวนข้อความข่าว ข้อมูล หรือเนื้อความ (เรียกว่า "ประกาศ") ที่ผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ประกาศไว้ในเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องจากการประกาศดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ดี อเมริกัน เอ็กซ์เพรสอาจตรวจสอบประกาศที่อยู่บนเว็บไซต์เป็นบางครั้ง และอาจปฏิเสธไม่รับ และ/หรือ ถอนประกาศใดๆ ก็ตามที่มีสิ่งต่อไปนี้
  • มีข้อความที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย แสดงการข่มขู่ กล่าวร้าย รังควาน ทำให้เสียชื่อเสียง หยาบคาย อนาจาร ดูหมิ่น แสดงความเกลียดชัง แบ่งแยกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมถึงเอกสารประเภทใดก็ตามที่พึงสงสัย แต่ไม่จำกัดถึงเอกสารที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพฤติกรรมที่อาจผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความปั่นป่วนในกลุ่มชน หรือมิฉะนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น รัฐ ชาติ หรือกฎหมายนานาชาติ
  • การโฆษณา หรือการชักชวนใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นโฆษณาย่อยที่ได้รับการอนุญาตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจากอเมริกัน เอ็กซ์เพรสแล้ว
  • ข้อความซึ่งประกาศโดยผู้ใช้ที่แอบอ้างหรือปลอมแปลงบุคคลอื่น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ข้อความที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประกันสังคม หมายเลขบัญชี ที่อยู่ หรือรายละเอียดอ้างอิงของผู้จ้างงาน
  • ข้อความที่ประกาศโดยเจ้าพนักงานที่ไม่ใช่ตัวแทนและไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนประกาศข่าวของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
  • ข้อความที่เสนอการดาวน์โหลดข้อมูลที่มีการสงวนลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ข้อความหลายข้อความที่ส่งไปกับแฟ้มหลายๆแฟ้ม ซึ่งกล่าวซ้ำถึงข้อความเดียวกันโดยผู้ใช้บริการในเว็บไซต์คนเดียวกัน
  • จดหมายลูกโซ่ทุกประเภท

 8. การส่งข้อมูลส่วนบุคคล
  ไม่ว่าที่เว็บไซต์ใดก็ตามที่มีการส่งผ่านข้อมูลรายการบัญชีใช้จ่ายของผู้ถือบัตร/ลูกค้า ผู้ใช้บริการในเว็บไซต์จะต้องรับทราบและยินยอมว่าในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ตนเป็นเจ้าของใดๆ ให้กับอเมริกัน เอ็กซ์เพรสผ่านเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้บริการในเว็บไซต์จะต้องให้ความยินยอมในการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้ามดินแดนตามความจำเป็น ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติการทางธุรกิจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

  ทราบถึง การรักษาความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 9. การเปลี่ยนแปลงสำหรับกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนกฎเกณฑ์และข้อบังคับทั้งหมดนี้ได้ตลอดเวลา และจะถือว่าผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และถูกผูกมัดโดยความเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกฎเกณฑ์และข้อบังคับทั้งหมด

 10. การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกวิถีทางทั้งหมดที่มีตามกฎหมาย เมื่อเกิดการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และข้อบังคับทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในอันที่จะสกัดกั้นการเข้าถึงจากที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตเฉพาะแห่งเข้ามายังเว็บไซต์ได้

 11. การเข้าสู่การป้องกันรหัสผ่าน/ส่วนปลอดภัยของเว็บไซต์
  การเข้าสู่และการใช้รหัสผ่านที่ได้รับการป้องกัน และหรือ ส่วนปลอดของเว็บไซต์จะกระทำได้เฉพาะผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งพยายามจะเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 12. การใช้แฟ้ม "คุ้กกี้"
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ไว้ด้วย "คุ้กกี้" หรือแฟ้มที่มีลักษณะใกล้เคียง เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ การรักษาความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุ้กกี้ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการยกเลิกคุ้กกี้

  ทราบถึง การรักษาความเป็นส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ตของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในหัวข้อ "เกี่ยวกับ คุ้กกี้"

 13. กฎหมายลิขสิทธิ์การใช้งานระบบดิจิตอลในสหัสวรรษ - การแจ้งการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ให้อเมริกัน เอ็กซ์เพรสทราบ
  อเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้จดทะเบียนแต่งตั้งตัวแทนกับสำนักงานลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์การใช้งานระบบดิจิตอลในสหัสวรรษ (เรียกว่า "กฎหมาย") และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งอเมริกัน เอ็กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ที่จะถอดถอนเนื้อความใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ที่อาจฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นได้ และการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ใดๆ บนเว็บไซต์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ควรแจ้งไปยังสำนักงานที่ปรึกษาทั่วไปของอเมริกัน เอ็กซ์เพรสโดยตรง โดยส่งถึง: ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ณ เว็บไซต์
  technologies.group.counsel@aexp.com.

 14. อำนาจตัดสินคดีและกฎหมายคุ้มครอง
  ผู้ใช้เว็บไซต์ของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด ขึ้นอยู่กับอำนาจตัดสินคดี ของศาลไทย เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้อำนาจความคุ้มครองของกฎหมายแห่งประเทศไทย

  เว็บไซต์นี้ได้ผลิตขึ้นในประเทศไทยสำหรับประชาชนชาวไทย และผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยอย่างถาวร และเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่เกี่ยวกับบัตรที่ออกโดยอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในประเทศไทยที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรในอัตราเงินบาทของไทยเท่านั้น ถ้าท่านมีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรสใดๆ ที่ไม่ได้ออกโดยบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้ว กรุณาค้นหาสำนักงานของบัตรในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอทราบผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบัตรของท่าน