การรักษาสถานะข้อมูลเครดิต

 

เพื่อรักษาข้อมูลเครดิตของท่านให้อยู่ในสถานะที่ดี ท่านต้องชำระยอดขั้นต่ำตามที่ระบุอยู่ในใบแจ้งหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับสถาบันเจ้าหนี้ หากท่านมีการย้ายที่อยู่ ท่านต้องแจ้งที่อยู่ใหม่หรือข้อมูลสำหรับการติดต่อของท่านให้แก่สถาบันเจ้าหนี้รับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้หรือได้รับแจ้งข่าวสารที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง และไม่ประสบปัญหาการชำระเงินล่าช้าหรือพลาดการชำระอันจะส่งผลต่อข้อมูลเครดิต

นอกจากนี้ ท่านควรต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่านเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง และหากท่านตรวจพบว่าข้อมูลเครดิตมีความคลาดเคลื่อน ท่านควรติดต่อสถาบันเจ้าหนี้ทันทีเพื่อให้ทำการตรวจสอบ
Back to top
Back to top