เคล็ดลับในการใช้บัตรอย่างถูก

บริหารค่าใช้จ่ายและรักษาระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่าน

บัตรเครดิตการ์ดและบัตรชาร์จการ์ด นับเป็นเครื่องมือบริหารการเงินที่สำคัญที่ช่วยให้ท่านสามารถซื้อสินค้าที่ท่านต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แล้วจึงชำระค่าสินค้าดังกล่าวภายหลัง  อย่างไรก็ตาม ความสะดวกสบายในการใช้จ่ายผ่านบัตรบางครั้งก็นำไปสู่การใช้จ่ายที่เกินกว่าความจำเป็น และเกินงบประมาณที่ท่านมี

การรู้จักใช้บัตรอย่างถูกวิธี รวมถึงรู้วิธีบริหารค่าใช้จ่าย และเข้าใจถึงความสำคัญของการมีระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ดี

เคล็ดลับง่ายๆ ดังต่อไปนี้สามารถช่วยให้ท่านใช้บัตรได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
1. รู้ขอบเขตการใช้จ่ายของท่าน และไม่ใช้ให้เกิน

2. รู้วันครบกำหนดชำระ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทการเงินที่ท่านใช้บริการได้รับการชำระเงินจากท่านภายในกำหนด

3. ชำระด้วยอัตราขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย เพื่อรักษาสถานะทางบัญชีบัตรของท่านให้เป็นปกติ แต่สำหรับบัตรประเภทชาร์จการ์ด ระลึกไว้เสมอว่าท่านจะต้องชำระยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนทุกๆ เดือน

4. รักษาดอกเบี้ยให้อยู่ในอัตราคงที่ โดยจ่ายยอดชำระขั้นต่ำเป็นอย่างน้อยทุกๆ เดือน

5. เลือกที่จะรวมยอดใช้จ่ายเข้าไว้ด้วยกัน โดยเลือกวิธีที่มอบความสะดวกสบายในการใช้จ่ายให้แก่ท่าน หรือคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่า

6. ใช้บริการตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ ในการตรวจสอบยอดใช้จ่ายผ่านบัตรของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการใช้จ่ายของท่านเป็นไปตามที่คาดหมาย

7. หลีกเลี่ยงการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า เนื่องจากท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนี่ยม อีกทั้งเป็นการเพิ่มหนี้สินและยอดเงินกู้ยืมของท่าน

8. ทำบัญชีรายจ่ายและใช้จ่ายภายในงบ ตรวจสอบรายการใช้จ่ายเพื่อควบคุมรูปแบบการใช้จ่ายของท่าน

9. ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายการใช้จ่ายใดๆ ที่ผิดพลาด

10. ตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตของท่านจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติซึ่งจัดส่งให้ท่านเป็นประจำทุกปีทางจดหมายว่าข้อมูลเครดิตของท่านนั้นถูกต้อง และยังช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทการเงินที่ท่านใช้บริการ ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องของท่านในการวิเคราะห์ ท่านจะได้รับรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกปีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
Back to top
Back to top