Gebruiksvoorwaarden - American Express België

Door zich toegang te verschaffen tot www.americanexpress.be of www.americanexpress.lu (hierna "Website") en de respectieve onderliggende pagina's, en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de Website.

 


Informatie aangeleverd op de Website

 

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR waakt over de kwaliteit van de Website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de Website correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op de Website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Website of een gedeelte ervan onderbreken.

 

De inlichtingen, opinies en simulaties op de Website zijn enkel bestemd voor Belgische en Luxemburgse verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen.

 

De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de Website.

 


Producten en diensten op de Website

 

Tarieven vermeld op de Website gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze vormen geen contractuele voorstellen tenzij ze worden vergezeld van een bestelformulier.

 


Toegangsmogelijkheden voor enkele voorbehouden delen van de Website

 

Sommige delen van de Website (zie "Uw Kaartrekening") zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert aan de hand van toegangsmogelijkheden zoals bv. wachtwoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de Website te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om zich voorafgaand te registreren door een formulier in te vullen. De internetgebruiker kan te allen tijde en via de Website of websites van derde partijen de persoonsgegevens verbeteren die aan AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR werden doorgegeven.

 

De toegangsmogelijkheden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruiker is aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden.

 

De toegangsmogelijkheden van de internetgebruiker kunnen op elk moment door hem veranderd of herroepen worden. In de mate van het mogelijke zal American Express Europe S.A. Belgisch bijkantoor alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met deze verandering of deze herroeping rekening te houden.

 

Tot op dit ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van de relevante entiteit van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, is de internetgebruiker alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik gemaakt door hem of door derden via die toegangsmiddelen.

 


Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website

 

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR en haar aangestelde niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies van winst of verlies van een opportuniteit die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de Website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is.

 

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, de onderbreking van de toegang tot de Website als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de Website, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

 


Toegang tot de Website

 

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR zich in om de Website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

 

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot de Website te verschaffen. AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de Website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers over ervan te informeren.

 

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de Website of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de Website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de Website.

 


Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

 

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, evenals alle vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde American Exrpess Groep, behouden zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de Website zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma's.

 

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Website. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de Website, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke of professionele behoeften.

 

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van Website, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de Website, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de Website of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR.

 

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van American Express Europe S.A. Belgisch bijkantoor bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

 


Hyperlinks

 

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout van haar kant, kan AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hyperlinks die vanaf websites van derden naar de Website worden gecreëerd, en kan AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

 

Voor de creatie van een hyperlink naar de homepage, andere pagina's, bestanden of toepassingen van de Website, al dan niet voor commerciële doeleinden, is de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR vereist. Elke framing van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR van de hele Website of een deel ervan is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A BELGISCH BIJKANTOOR.

 

Bovendien biedt AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout van haar kant, geen enkele garantie en aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid voor de hyperlinks die op de Website van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR zijn aangebracht naar websites van derden en de inhoud van deze websites. De toegang tot deze websites geschiedt op eigen risico van de internetgebruiker, die zich er ten volle van bewust is dat deze websites onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of, in het algemeen, aan andere gebruiksvoorwaarden dan die welke op de website van toepassing zijn. AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de conformiteit van deze websites met enige wet- of regelgeving.

 


Door internetgebruikers verstuurde mededelingen

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, moeten alle mededelingen van internetgebruikers over de Website worden gericht aan de klantendienst.

 

Alle mededelingen met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties die per e-mail of op enige andere wijze naar AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR worden gestuurd, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, onder voorbehoud van het beroepsgeheim van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR en de wettelijke rechten van de internetgebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zijn rechten uit hoofde van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Onder hetzelfde voorbehoud kan elke mededeling binnen 5 jaar na de verzending ervan en zonder vergoeding van welke aard ook door AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR worden hergebruikt, geheel of gedeeltelijk gekopieerd, gewijzigd en herverdeeld in om het even welke vorm en met om het even welk middel en voor om het even welk doel.

 


Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele internetsessie waarin de internetgebruiker de Website gebruikt.

 

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Internetgebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen op de Website.

 

De gebruiksvoorwaarden die gedurende de gehele sessie waarin de internetgebruiker de Website gebruikt, van toepassing zijn, zijn te allen tijde die welke op de Website worden weergegeven op het moment dat de internetgebruiker zich toegang verschaft tot deze Website.

 

De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid, de reikwijdte en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR.

 

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd dwingende wettelijke of reglementaire bepalingen.

 


Toepasselijke regels en bevoegde autoriteit

 

Deze gebruiksvoorwaarden voor de Website zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd bij geschillen met betrekking tot het gebruik van deze Website, behalve in de gevallen waarin de bevoegde rechtbanken worden bepaald door wettelijke of reglementaire bepalingen, dwingende wetsbepalingen of bepalingen van openbare orde.

 

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. BELGISCH BIJKANTOOR, Vorstlaan 100, 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en in het BTW-register onder nummer (BE)0776.653.759, met een bankrekening bij BNP Paribas Fortis (BIC GEBABEBB) IBAN BE39 2100 0821 2619, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.be. AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. is een vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel aan de Avenida Partenón 12-14, 28042 Madrid (Spanje), ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer M-257407, Volume 15.348, Afdeling 8, Boek 204, eerste vermelding, met fiscaal identificatienummer NIF: A-82628041, erkend als betalingsinstelling door de Banco de España en in die hoedanigheid geregistreerd onder nummer 6837, en met belangrijkste commerciële website www.americanexpress.es.

 

Amex Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada,S.A.U., verzekeringsagent 100 % eigendom van American Express de Espana SAU. Geregistreerd in het Spaanse Administratief Register van verzekerings-, en herverzekeringstussenpersonen van de Direccion General de Seguros (DGS) , nr.  AJ0022 en met financiele waarborg en aansprakelijkheidsverzekering, NIF: A-79770608. Avenue Partenon 12-14, 28042 Madrid, Spanje. Amex Asesores de Seguros valt onder de supervisie van DGS en is toegelaten om verzekeringsbemiddelingsactiviteiten in België en Luxemburg uit te oefenen.