American Express®  België - Gebruiksvoorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot www.americanexpress.be of www.americanexpress.lu (hierna “Website”) en de respectieve onderliggende pagina's, en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de Website.


Informatie aangeleverd op de Website

 

ALPHA CARD waakt over de kwaliteit van de Website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de Website correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan ALPHA CARD te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op de Website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Website of een gedeelte ervan onderbreken.

 

De inlichtingen, opinies en simulaties op de Website zijn enkel bestemd voor Belgische en Luxemburgse verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van ALPHA CARD, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en ALPHA CARD kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen.

 

De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de Website.


Producten en diensten op de Website

 

Tarieven vermeld op de Website gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze vormen geen contractuele voorstellen tenzij ze worden vergezeld van een bestelformulier.


Toegangsmogelijkheden voor enkele voorbehouden delen van de Website

 

Sommige delen van de Website (zie “Uw Kaartrekening”) zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert aan de hand van toegangsmogelijkheden zoals bv. wachtwoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de Website te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om zich voorafgaand te registreren door een formulier in te vullen. De internetgebruiker kan te allen tijde en via de Website of websites van derde partijen de persoonsgegevens verbeteren die aan ALPHA CARD werden doorgegeven.

 

De toegangsmogelijkheden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruiker is aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden.

 

De toegangsmogelijkheden van de internetgebruiker kunnen op elk moment door hem veranderd of herroepen worden. In de mate van het mogelijke zal ALPHA CARD alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met deze verandering of deze herroeping rekening te houden.

Tot op dit ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van de relevante entiteit van ALPHA CARD, is de internetgebruiker alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor ALPHA CARD of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik gemaakt door hem of door derden via die toegangsmiddelen.


Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website

 

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn ALPHA CARD en haar aangestelde niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies van winst of verlies van een opportuniteit die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de Website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is.

 

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is ALPHA CARD op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen van ALPHA CARD, de onderbreking van de toegang tot de Website als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de Website, staking of het optreden van elk geval van overmacht.


Toegang tot de Website

 

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet ALPHA CARD zich in om de Website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

 

ALPHA CARD verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot de Website te verschaffen. ALPHA CARD behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de Website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. ALPHA CARD stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers over ervan te informeren.

 

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt ALPHA CARD zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de Website of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen: een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de Website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de Website.


Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

 

ALPHA CARD behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de Website zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out en informaticaprogramma's.

 

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Website. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de Website, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke of professionele behoeften.

 

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van Website, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van ALPHA CARD. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de Website, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de Website of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van ALPHA CARD.

 

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van ALPHA CARD bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van ALPHA CARD of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.