American Express België - Wettelijke disclaimer

Welkom op de website www.americanexpress.bewww.americanexpress.lu van Alpha Card.

 

Alpha Card CVBA
Bedrijfsnaam: Alpha Card CVBA
BTW nummer: 0463.926.551
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 100, B-1170 Brussel, België

 

Alpha Card is vergund door de Nationale Bank van België  (NBB) als betaalinstelling en geregistreerd als verzekeringstussenpersoon onder het FSMA nummer (048520 A).

Verantwoordelijke uitgever: Alpha Card CVBA

 

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten met betrekking tot het opstellen en de activiteit van een website na te leven.

Alpha Card verzoekt alle gebruikers om de voorwaarden aandachtig te lezen. Door de website te bezoeken, te doorbladeren of te gebruiken, erkennen de gebruikers dat ze de voorwaarden gelezen en begrepen hebben en ermee instemmen (wettelijke disclaimer, cookiebeleid, gebruiksvoorwaarden, en privacy verklaring).

 

Deze website (bv. www.americanexpress.be of www.americanexpress.lu en de verbonden pagina's) kan op ieder ogenblik worden aangepast en is onderheving aan volgende bepalingen:

en wordt onderhouden om u de mogelijkheid te bieden informatie te krijgen over de producten en diensten van Alpha Card.

Deze afstandsverklaring is van toepassing op de hierboven vermelde websites. Als u niet instemt met deze juridische kennisgevingen, mag u de hierboven vermelde websites niet gebruiken.


1. Gebruik van "Alpha Card"

Vanuit juridisch standpunt zijn de bedrijven van de Alpha Card Group (d.i. Alpha Card Merchant Services en Alpha Card) individuele en afzonderlijke juridische entiteiten. De begrippen, “Alpha-Card” "We", "Wij" of "Ons" die in deze website worden gebruikt, verwijzen echter naar Alpha Card in het algemeen of, indien niet expliciet anders vermeld, waar het niet nuttig is om een specifiek bedrijf van Alpha Card te benoemen. Indien diensten worden aangeboden door een afzonderlijke juridische entiteit wordt de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van die service duidelijk benoemd.


2. Geen verklaringen of garanties

Hoewel Alpha Card grote inspanningen levert om te zorgen voor accurate en actuele informatie en links, worden dergelijke informatie en links op deze website u ter informatie aangeboden in de huidige staat en zoals ze beschikbaar zijn.

Alpha Card doet geen verklaringen en geeft geen garanties, noch expliciet, noch impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid, de betrouwbaarheid of de inhoud van deze website.


3. Geen aansprakelijkheid

Alpha Card wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze website of andere websites die eraan gekoppeld zijn. Alpha Card kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, accidentele, specifieke, indirecte schade of andere gevolgschade en kan niet worden gedwongen om schadevergoeding te betalen als gevolg van uw toegang tot of uw gebruik van deze website of een ander website die eraan gekoppeld is, of wegens de onmogelijkheid om voormelde websites te gebruiken, of als gevolg van eventuele fouten of nalatigheden in de inhoud ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen die uw computerapparatuur zouden kunnen aantasten of eventueel verlies van omzet, winst, gegevens of gebruik.

Alpha Card kan deze website te allen tijde aanpassen zonder kennisgeving, maar is niet verantwoordelijk om de websites bij te werken. Alle gebruikers stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze website of websites die eraan gekoppeld zijn en de inhoud ervan steeds op eigen risico zijn.


4. Koppelingen naar externe websites

Alpha Card geeft geen mening over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die aan deze website gekoppeld zijn of die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Alpha Card doet geen verklaringen over externe websites en wijst expliciet elke aansprakelijkheid voor informatie van dergelijke externe partijen en het gebruik ervan af.


5. Bedrijfsinformatie en aangeboden diensten

ALPHA CARD NV, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 100, BTW BE 0463.926.551 RPR Brussel.

Voor de diensten die via deze website worden aangeboden verwijzen we naar de relevante rubrieken van de diensten waarin de meest essentiële elementen duidelijk worden beschreven, waarin prijsaanduidingen worden opgegeven en waarin wordt vermeld in welke mate leveringskosten worden aangerekend of niet.

Binnen de rubrieken waarin we bepaalde diensten aanbieden, verwijzen we naar deze rubrieken waarin we duidelijk aangeven in welke mate het recht op terugtrekking wordt aangeboden en wat de betalings-, leverings- en uitvoeringsmodaliteiten van de relevante diensten zijn.

Ingeval van promoties/aanbiedingen geven we duidelijk de duur van de aanbieding en de relevante prijszetting aan.