American ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican ExpressAmerican Express

American Express Gegevensbescherming en Privacy Principes

De onderstaande Gegevensbescherming en Privacy Principes (“Principes”) bepalen de wijze waarop American Express Company en haar directe en indirecte volle dochterondernemingen (“American Express”) uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, verzenden, wissen of anderszins verwerken (gezamenlijk “verwerken”). Persoonsgegevens betekent alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De norm voor de bescherming van persoonsgegevens zoals vermeld in deze Principes zal wereldwijd door American Express worden gebruikt, waarmee zij een adequate en consistente bescherming voor de verwerking van uw persoonsgegevens geeft. In deze Principes betekent “u” en “uw” een individuele klant of werknemer van American Express en elke andere persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken en “wij”, “ons”, “onze” en “American Express Group” betekent American Express. 


1. Verzamelen: Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn en via rechtmatige en geoorloofde middelen. 


2. Kennisgeving en verwerking: Waar het niet uit de producten of diensten waarom u verzoekt of de aard van uw relatie met ons blijkt, zullen wij u meedelen hoe uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden en welke vennootschappen binnen de American Express Group verantwoordelijk zijn voor die verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens eerlijk en uitsluitend voor die doeleinden die wij u meegedeeld hebben, voor doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven of in geval dit is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen bepaalde soorten verwerking indien uitdrukkelijk toegestaan onder toepasselijk recht.

 
3. Keuze: Wij geven klanten de keuze om hun persoonsgegevens op te laten nemen of te laten verwijderen van lijsten die voor marketingdoeleinden worden gebruikt zoals vereist onder toepasselijk recht. Hieronder vallen product- en dienstenaanbiedingen van American Express en deze die in samenwerking met onze zakelijke partners zijn gedaan. Elk van onze bedrijven zal natuurlijk doorgaan met het toezenden van informatie aan klanten over de producten of diensten die zij van dat bedrijf ontvangen. 


4. Kwaliteit van de gegevens: Wij gebruiken passende technologie en welbepaalde handelswijzen voor werknemers om uw persoonsgegevens snel en correct te verwerken. Wij houden uw persoonsgegevens niet langer in ons bezit dan noodzakelijk, behalve in het geval dat toepasselijke wetgeving anders voorschrijft. 


5. Veiligheid en vertrouwelijkheid: Wij houden uw persoonsgegevens vertrouwelijk en beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot diegenen die deze gegevens specifiek nodig hebben om hun taken uit te voeren, behalve in het geval dat toepasselijke wetgeving anders voorschrijft. Wij verwijzen naar normen geldend binnen de relevante branche en gebruiken redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Wij vereisen van derden die door ons geautoriseerd zijn om uw persoonsgegevens in onze naam te verwerken, dat zij veiligheidsmaatregelen nemen naar normen die gelden binnen de relevante branche. 


6. Delen van Gegevens: Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is om u te voorzien van producten of diensten of als onderdeel van de aard van onze relatie met u, wanneer wij u van tevoren geïnformeerd hebben of door u zijn gemachtigd, in verband met onze inspanningen om fraude of criminele activiteiten te verminderen, of indien toegestaan door de geldende wetgeving. 


7. Openheid en toegang tot gegevens: Indien u hierom verzoekt, zullen wij u informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en de rechten en rechtsmiddelen die u onder deze Principes hebt. U kunt inlichtingen vragen over de aard van de persoonsgegevens van u die worden opgeslagen of verwerkt door American Express. U zal toegang verleend worden in overeenstemming met de wetgeving van het land waarin u woont, ongeacht de locatie waar de gegevensverwerking en de opslag plaatsvinden. Als er gegevens zijn die onjuist of onvolledig zijn, kunt u verzoeken om de gegevens te wijzigen.


8. Internationale doorgifte: Waar dit niet blijkt uit de internationale producten of diensten die u nodig heeft of uit de aard van uw relatie met ons, zullen wij u informeren indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten het land waarin u woont, en er zorg voor dragen dat een dergelijke doorgifte uitsluitend wordt uitgevoerd in overeenstemming met het toepasselijk recht. Uw persoonsgegevens worden door deze Principes beschermd, ongeacht naar waar uw persoonsgegevens worden doorgegeven. 


9. Verantwoordelijkheid: Iedere vennootschap binnen de American Express Group en hun werknemers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze Principes. Wij geven trainingen en voeren controles uit over de naleving van deze Principes. Werknemers die deze Principes schenden kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, wat ontslag kan inhouden. Van werknemers wordt verwacht dat zij schendingen van deze Principes melden. Zij kunnen dit doen bij hun leidinggevende, de compliance officer van hun bedrijfsunit, de juridische dienst, de ‘Privacy Office’ of bij Ombudsman van de vennootschap. 


10. Verantwoording: U kunt deze Principes afdwingen in uw land jegens iedere vennootschap binnen de American Express Group die voor uw persoonsgegevens verantwoordelijk is, als een contractuele derde-begunstigde van deze Principes. Indien u een klacht hebt betreffende de schending van deze Principes en u te goeder trouw hebt geprobeerd om de klacht op te lossen via onze klantenserviceprocedure, maar de klacht niet door ons binnen een redelijke termijn werd opgelost, dan kunt u deze Principes jegens ons afdwingen. In het geval u een klacht indient bij uw plaatselijke Gegevensbeschermingsautoriteit en deze autoriteit oordeelt dat wij deze Principes hebben geschonden, dan zullen wij ons neerleggen bij de bevindingen, maar wij behouden ons het recht voor om deze bevindingen te bestrijden of ertegen in beroep te gaan. Deze Principes laten de rechten die u heeft onder toepasselijk recht onverlet, evenals de voorschriften van enige bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit,  of een ander soort overeenkomst die u met ons kunt hebben. 


Deze Principes benadrukken onze toewijding om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij zijn bindend voor alle vennootschappen binnen de American Express Group, hetgeen onze toewijding om persoonsgegevens te beschermen demonstreert. Daarnaast kan iedere vennootschap binnen de American Express Group die persoonsgegevens onder zich houdt haar eigen aanvullende regels en praktijken hebben voor bepaalde producten of diensten, die consistent zijn met deze Principes. 


Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de Principes, neemt u dan contact met ons op. 


Voor meer informatie over hoe American Express de Principes naleeft in de Europese Economische Ruimte, zie de American Express Europese Implementatie Principes.